تعیین عوامل موثر بر وفاداری گردشگران نسبت به مناطق گردشگری، مطالعه موردی: شهرستانهای مسجدسلیمان، اندیکا و لالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه دکشاورزی و منابع طبیعی رامین استان خوزستان

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین استان خوزستان

10.22034/jtd.2020.110375

چکیده

وفاداری گردشگری به مقصد خاص یک موضوع کلیدی در مدیریت گردشگری است. به طوری که امروزه مفهوم وفاداری به عنوان یک نیروی محرک اصلی و یکی از شاخص های مهم موفقیت در بازاریابی و منابع گردشگری به رسمیت شناخته شده است.این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر وفاداری گردشگران نسبت به مناطق گردشگری شهرستان های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی انجام شد. در این پژوهش حجم نمونه شامل 250 نفر از گردشگران ورودی به مناطق گردشگری در سال 1394 است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت انجام گرفت. روایی پرسشنامه توسط متخصصان امر و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ تأئید شد.میزان ضریب آلفای کرونباخ بین 780/0تا 945/0 به دست آمد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که متغیر وفاداری با متغیرهای انتظارات، کیفیت درک شده، ارزش درک شده، وجهه استنباط شده، تعهد و رضایت رابطه آماری معنی داری دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد سه متغیر رضایت، تعهد و تصویر (وجهه استنباط شده) قادرند در مجموع 6/69 درصد از تغییرات در متغیر وفاداری را تببین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the factors affecting loyalty of the tourists towards tourists areas, the case of Masjed soleiman, Andika and Lali

نویسندگان [English]

  • alireza ahmadi 1
  • abdolazim ajili 2
  • masoumah fourozani 2
  • masoud yazdanpanah 2
1
2
چکیده [English]

Touristand#39;s loyalty to a particular destination is a key issue in tourism management, so that recently this concept has been recognized as a major driving force and one of the most important indicators of success in marketing and tourism resources. The loyalty degree of tourists regardinga special destination reflects the intention of them to travel again and recommend to others. This study was done with the aim of determining the factors influencing the loyalty of tourists towards the tourist areas of Masjed Soleiman, Andika and Lali. The study sample consisted of 250 incoming tourists in those areas during February to April, 2015 that were selected using a stratified random sampling method. The needed data was collected by a questionnaire which its validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was approved by calculating Cronbachand#39;s alpha coefficient (0.780 to 0.945).andnbsp; The results of the Pearson correlation coefficient showed that loyalty is significantly correlated with variables of expectations, perceived quality, perceived value, perceived prestige, commitment and satisfaction. The results of regression analysis also revealed that three variables of touristsand#39; satisfaction, commitment and image (the image inferred) can explain a total of %66/9 of the changes of their loyalty variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourists
  • tourist areas
  • satisfaction
  • loyalty
  • satisfaction model