بررسی عوامل اثرگذار در انتخاب مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانس های جهانگردی استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کردستان

10.22034/jtd.2020.110371

چکیده

صنعت گردشگری در دو دهه گذشته رشد قابل ملاحضه ای داشته و امروزه نقش مهمی را در اقتصاد بطور فزاینده ایفا می کند. اهمیت این بخش از افزایش درآمد، ایجاد فرصت های شغلی، تشویق بخش خصوصی در توسعه زیر ساختها نمایان می شود. آگاهی و دانش در مورد عوامل موثر بر تقاضای توریسم مورد نیاز آژانسهای جهانگردی ، صنعت حمل و نقل ، هتل ها و رستوران ها می باشد. هدف از این مطالعه بررسی مهمترین عوامل موثر در انتخاب یک مقصد گردشگری و همچنین اهمیت هر کدام از این عامل ها مشخص شود.جهت سنجش عامل های فوق از لحاظ تأثیر گذاری در انتخاب مقصد مسافرتی از پرسشنامه استفاده شده است.یافته های تحقیق از طریق تحلیل نتایج حاصل از 270 پرسشنامه و با بهره گیری از آزمون پیرسون و آزمون رتبه ای فریدمن برای آزمون فرضیات و رتبه بندی آنها مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از ضریب آلفای کرونباخ به منظور سنجش روایی و پایایی پرسشنامه استفاده شد ( 0.83). نتیجه آزمون فرضیات حاکی از تایید تمامی فرضیات تحقیق دارد به عبارت دیگر تمامی عوامل مورد بررسی در انتخاب مقصد مسافرتی تاثیر معنی داری دارند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تمامی عوامل فوق به نوبه خود در انتخاب مقصد مسافرتی تأثیر دارد. و نیز مشخص شد عامل اقتصادی به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار در انتخاب مقصد مسافرتی می باشد و سپس به ترتیب عوامل برنامه های آژانس، عامل جغرافیایی andndash;طبیعی، برنامه های فردی، عامل اجتماعی andndash;فرهنگی، عوامل سیاسی و سایر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the effective factors in choosing traveling destination among customers Kurdistan province tourism agencies

نویسندگان [English]

  • fateh habibi
  • khaled ahmadzadeh
  • Zahed Kermajian
چکیده [English]

The industrial tourism has developed rapidly for the last two decades and today tourism has grown significantly in economic importance. In many countries, tourism is an important factor for economic development.The importance of this sector can be manifested from the fact that it increases earnings, creates employment opportunities, encourages the private sector and develops infrastructure. The tour operators, transportation industry, hotels and restaurants need to recognize and have knowledge of changes of the most important factors of tourism demand. The purpose of this study is to investigates the most important factors influencing the choice of a tourism destination and what factors are important to each of these factors can be determined. To Measure the above factors influence the choice of travel destination of the questionnaire are used. The findings from the analysis of the results of 270 questionnaires and using the Pearson test and Friedman test was used to test the hypotheses and their ranking. For validity and reliability of questioners also was calculated by Cronbachandrsquo;s alpha coefficient (o.83). Test results confirm the hypothesis, in other words, all factors have an influence in choosing a travel destination. In addition, Economic factors also became clear - as the most important factor in selection is a travel destination and then the Agencyand#39;s programs, geographical- natural factors, , personal factors, social andndash; cultural,andnbsp; political factors and other factors are ranked next.andnbsp;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Incentive tourism
  • Tourismagencies
  • Kurdistan province