کلیدواژه‌ها = "عملکرد برند"
تأثیر امضای برند در شهرت و عملکرد برند با تأکید بر نقش ارزش ویژۀ برند

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 69-80

10.22034/jtd.2020.232806.2043

سعید سعیدا اردکانی؛ امیررضا کنجکاومنفرد؛ فرزانه ضرابخانه