نویسنده = جعفر باپیری
آسیب شناسی نظام آموزش های کوتاه مدت گردشگری ایران از رویکرد ذی نفعان

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 73-88

10.22034/jtd.2020.237797.2070

جعفر باپیری؛ زاهد شفیعی؛ نسیم محمدیان محمودجیق؛ امین سلطانی هوراند؛ ترانه حاجی احمدی فرمهینی


دسته بندی مدل های کسب وکار پلتفرم های تور و فعالیت با استفاده از تحلیل خوشه ای

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-65

10.22034/jtd.2019.174844.1674

اسماعیل قادری؛ محمدتقی تقوی فرد؛ جعفر باپیری