نویسنده = محمدحسین ایمانی خوشخو
شناسایی‌عوامل‌تأثیر‌‌گذارِ‌‌ شبکه‌های‌اجتماعی بر‌‌ برندینگ‌گردشگری‌ایر‌ان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 337-362

10.22034/jtd.2021.272880.2269

طیبه امیرمستوفیان؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ هادی خانیکی