نویسنده = مرتضی رجوعی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 61-82

10.22034/jtd.2019.136866.1448

امید بهبودی؛ مرتضی رجوعی؛ عظیم زارعی؛ گلنار شجاعی


2. بررسی عوامل موثر بر وفاداری برند با نقش میانجی هویت پذیری و عشق به برند در هتل های پنج ستاره شهر مشهد

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 121-138

ملیحه تقدیر؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ مرتضی رجوعی