راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و ارسال مقالات

1.      مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریة داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات خارجی چاپ شده باشد.

2.      مقالات فارسی با قلم نازنین نازک 1۳ و با نرم‌افزار Wordحتما و موکدا در یکی از نسخه های 2003 یا 2007تهیه شود. مقالات روی کاغذ A4 (با حاشیه از بالا 5/4 و پایین 5/4 و راست 4/5 و چپ4/5 سانتی‌متر) تایپ گردد. فواصل بین خطوط به‌ صورت Single باشد.

3.      حجم مقاله از عنوان مقاله تا انتهای فهرست منابع نباید از حداکثر 30 صفحه چاپی به قطع نشریه تجاوز کند و یا از 15 صفحه کمتر باشد .

4.      عنوان مقاله با در نظر گرفتن فواصل بین کلمات نباید از 60 حرف تجاوز کند.

5.      شکل‌ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب و به صورت سیاه و سفید باشند. فایل اصلی شکل‌ها (تحت PDF  ،Excel ، Word) و با دقت 600 dpi ارائه گردد. اندازه قلم‌ها خصوصاً در مورد منحنی‌ها (legend) به‌ گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشند.

ساختار مقاله:

1.       صفحه عنوان: در صفحه شناسنامه باید عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، درجه علمی به زبان های فارسی و انگلیسی، نشانی دقیق (کدپستی، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی) محل انجام پژوهش، مسئول مقاله و تاریخ ارسال درج شود. عهده‌دار مکاتبات باید با علامت ستاره مشخص شود.

2.       چکیده: شامل چکیده فارسی و انگلیسی مقاله و کلیدواژه‌ها (3 تا 6 کلمه) است. چکیده فارسی و انگلیسی مقاله از 250 کلمه بیشتر نباشد، و بیانگر خلاصه‌ای از مقدمه(Objectives)، روش تحقیق(Methods)، یافته‌ها(Results) و نتیجه‌گیری(Discussion) باشد. 

3.       مقدمه: متضمن اطلاعات زمینه‌ای، ضرورت انجام پژوهش، سؤالات بی‌پاسخ و نحوة پاسخ‌دهی مقاله به آنها در خصوص موضوعات مقاله و هدف تحقیق.

4.      مروری بر ادبیات موضوع: متضمن تعاریف علمی، آخرین نظریه‌ها و مباحث علمی مرتبط با موضوع مقاله، دیدگاه‌های صاحبنظران برجسته و پیشینه و در نهایت مدل مفهومی تحقیق.

5.      روش‌شناسی تحقیق: متضمن طراحی تحقیق، زمان و مکان اجرای پژوهش، نمونه‌های مورد بررسی، روش نمونه‌گیری، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، ابزار اندازه‌گیری و روش‌های تحلیل کمی و کیفی مورد استفاده.

6.      یافته‌ها: ارائه نتایج دقیق یافته‌های مهم با رعایت اصول علمی و با استفاده از جدول‌ها و نمودارهای لازم.

7.      بحث و نتیجه‌گیری: متضمن آثار و اهمیت یافته‌های پژوهش و یافته‌های پژوهش‌های مشابه دیگر با تأکید بر مغایرت‌ها و علل آن، توضیح قابلیت تعمیم‌پذیری و کاربرد علمی یافته‌ها و ارائه رهنمودهای لازم برای ادامه پژوهش‌های مرتبط با موضوع، نتیجه‌گیری، توصیه‌ها و پیشنهادهای احتمالی.