اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدحسین ایمانی خوشخو

اقتصاد گردشگری عضو هیئت علمی و رییس دانشگاه علم و فرهنگ

imanikhoshkhoousc.ac.ir

سردبیر

محمدرضا رضوانی

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

rrezvaniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

عبدالرضا رکن الدین افتخاری

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

eftekhaamodares.ac.ir

سیدسعید هاشمی

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

sshashemiusc.ac.ir

منوچهر جهانیان

جغرافیای گردشگری عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

jahanianusc.ac.ir

مهدی کروبی

ارتباطات عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

drkaroubigmail.com

حمید ضرغام بروجنی

مدیریت گردشگری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

dr.zarghamymail.com

محمود ضیایی

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

mdziaeegmail.com

محمدهادی همایون

فرهنگ و ارتباطات در گردشگری عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

homayoonisu.ac.ir

مژگان عظیمی هاشمی

جامعه شناسی گردشگری عضو هیئت علمی گروه پژوهشی علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی مشهد

mozhgan.azimiyahoo.com

سیدعلی بدری

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

sabadriut.ac.ir

علی زنگی آبادی

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

dr_adelzyahoo.com