اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدحسین ایمانی خوشخو

اقتصاد گردشگری عضو هیئت علمی و رییس دانشگاه علم و فرهنگ

imanikhoshkhoousc.ac.ir

سردبیر

محمدرضا رضوانی

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری عضو هیئت علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

rrezvaniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سیدسعید هاشمی

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

sshashemiusc.ac.ir

مهدی کروبی

ارتباطات عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

drkaroubigmail.com

حمید ضرغام بروجنی

مدیریت گردشگری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

dr.zarghamymail.com

سیدعلی بدری

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

sabadriut.ac.ir

علی زنگی آبادی

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

dr_adelzyahoo.com