شماره جاری: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 20، پاییز 1398، صفحه 1-105 
1. اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری سلامت ایران در افق 1414 با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

صفحه 1-29

کیوان پلویی؛ صفر فضلی؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ روح الله بیات؛ اسماعیل قادری


3. طراحی مدل بازاریابی مبتنی بر تجربه مشتری در طبیعت گردی استان کردستان

صفحه 45-69

عابدین پویا؛ منصور ایراندوست؛ هیرش سلطانپناه؛ رضا شافعی