اخبار و اعلانات

نمایه ISC نشریه

نشریه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه دارای نمایه ISC می باشد.

مطالعه بیشتر

قابل توجه نویسندگان محترم

قابل توجه نویسندگان محترم لطفا فرم تعهدنامه نویسندگان را در پیوست این خبر دانلود نموده و پس از تکمیل فرم، اسکن آن را به همراه دیگر فایلها ارسال نمایید.

مطالعه بیشتر

کسب درجه کیفی A از سوی وزارت علوم

فصلنامه علمی-پژوهشی گردشگری و توسعه به صاحب امتیازی انجمن علمی گردشگری ایران، در سال 1397 در سیستم ارزیابی نشریات وزارت علوم (http://journals.msrt.ir) با کسب امتیاز80 درجه کیفی A را دریافت نمود (073a190d90703f8).

مطالعه بیشتر

دریافت هزینه بررسی اولیه و چاپ مقاله

پیرو مصوبه 25 مردادماه 1399، هیئت مدیره انجمن علمی گردشگری ایران، از این پس نویسندگان موظفند بعد از ارسال مقاله خود، چنانچه در بررسی اولیه، مقاله ایشان واجد شرایط داوری تشخیص داده شد و ایمیل پرداخت هزینه اولیه را دریافت نمودند فیش واریزی به مبلغ 1500000 ریال جهت هزینه بررسی اولیه را به شماره حساب 0388123761 نزد بانک تجارت شعبه شیراز شمالی به نام موسسه انجمن علمی گردشگری ایران ارسال نمایند. بدیهی است ادامه فرایند بررسی مقالات منوط به پرداخت هزینه بررسی اولیه خواهد بود. مقالاتی که پذیرفته می شوند نیز بایستی در مرحله آخر، هزینه چاپ به مبلغ 3500000 ریال را واریز نمایند. ...

مطالعه بیشتر

شاپا

شماره شاپای فصلنامه 5075-2423 می باشد.

مطالعه بیشتر