اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار مجله گردشگری و توسعه، نشر پژوهش های بنیادی و کاربردی نوآورانه و با کیفیت بالا در حوزه مطالعات گردشگری با رویکرد بین رشته ای است. در این راستا دستیابی به جایگاه برتر در زمینه برنامه ریزی توسعه گردشگری در سطح کشور، چشم انداز نشریه است.