طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

10.22034/jtd.2019.136866.1448

چکیده

ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین دستور کارهای مدیریت است؛ زیرا کلید دستیابی به بهبود مستمر در توانایی ارزیابی و سنجش مداوم عملکرد است. بسیاری از صنایع نیز اهمیت ارزیابی مداوم عملکرد را درک کرده‌اند و سیستم‌های ارزیابی عملکرد متنوعی در صنعت به کار می‌برند. امروزه گردشگری به عنوان یک صنعت قوی شناخته شده‌است که در تغییر شرایط اقتصادی سراسر دنیا تأثیر چشمگیری دارد. بنابراین برای موفقیت در این صنعت اندازه‌گیری عملکرد ضرورتی غیرقابل اجتناب است؛ لذا هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران است. این پژوهش، از نوع پژوهش‌های کیفی است که با استفاده رویکرد مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و صنعتی بوده است. این افراد از دانشگاه‌ها و فعالین حوزه گردشگری در ایران شناسایی شدند که با استفاده از رویکرد نمونه‌گیری هدفمند در مجموع تعداد 15 نفر به عنوان مشارکت‌کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده‌ها به روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته گردآوری شد. برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده‌ها از روش بازبینی و بررسی نظر مشارکت‌کنندگان استفاده شد. نتیجه این پژوهش ارائه الگوی معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری ایران با 10 مقوله اصلی (بعد)، 42 شاخص شد. معیارهای ذی‌نفعان و مسئولیت‌اجتماعی، مالی، برند، بازار، گردشگر، عوامل سازمانی و فرآیندی، رشد و یادگیری، کارکنان، زیرساخت‌های مرتبط با گردشگری و در نهایت معیار تکنولوژی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد بازاریابی در صنعت گردشگری شناخته شده‌اند که برای هرکدام از آن‌ها شاخص‌هایی تعریف شده است و از انتها به سمت ابتدا دارای روابط علی و معلولی می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Evaluation of Marketing Performance in the Tourism Industry of Iran

نویسندگان [English]

  • امید بهبودی 1
  • Morteza Rojui 2
  • Azim Zarei 3
  • Golnar Shojaee 4
1 PhD student, Department of Business Administration, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
2 Assistant Professor of Management, Imam Reza International university, Mashhad, Iran
3 Associate prof., Dep. Of Business Administration Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Business Administration, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Evaluating business performance is one of the most important management tasks, because it is the key to continuous improvement in the ability to continuously assess and measure performance. In many industries the importance of continuous performance evaluation is perceived and they use various performance evaluation systems. Nowadays, tourism is known as a strong industry, which has a significant impact on changing the economic conditions all over the world. therefore, to succeed in this industry, measuring performance is inevitable. Therefore, the aim of this study is to design a model of marketing performance assessment criteria in the tourism industry of Iran. This is a qualitative research that has been conducted using a foundation-based approach to grounded theory. The statistical population included academic and industrial experts. These individuals were identified from universities and tourism sector activists in Iran, using a targeted sampling approach, a total of 15 people were selected as participants in the study. Data were collected through semi-structured interviews. Participants review method was used to check the credibility and validity of the data. The result of this study was to present a model of marketing performance assessment criteria in the tourism industry of Iran with 10 main categories, 42 indexes. Beneficiaries and social responsibility, financial, brand, market, tourism, organizational and process factors, growth and learning, staff, tourism-related infrastructure, and finally, the technology benchmark is recognized as the criteria for evaluating marketing performance in the tourism industry, Indicators are defined for each of them and They have cause and effect relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • performance
  • marketing performance assessment
  • tourism industry