کلیدواژه‌ها = سنندج
چارچوب توسعة گردشگری شهری با رویکرد برندسازی شهر سنندج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

10.22034/jtd.2022.314543.2506

مارال حسامی نقشبندی؛ فرزین چاره جو؛ عاطفه احمدی دهرشید؛ کسری کتاب اللهی