کلیدواژه‌ها = پذیرش اینترنت
بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعه گردشگری سلامت

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 100-118

10.22034/jtd.2019.93778.1148

فهیمه عباسی؛ یوسف رمضانی؛ محمود هوشمند