بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعه گردشگری سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی عطار - مشهد - ایران

3 استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/jtd.2019.93778.1148

چکیده

گردشگری و اقتصاد مربوط به آن در حال حاضر، در تغییر و تحول بوده و یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است و نقش حیاتی را در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. گردشگری درمانی به عنوان یکی از ابعاد گردشگری، هرگونه مسافرت برای درمان بیماری را در بر می‌گیرد و به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می‌نماید. این پژوهش با هدف بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر پذیرش اینترنت در توسعه گردشگری درمانی انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را گردشگران خارجی که به منظور فعالیت-های درمانی به شرکت‌های گردشگری درمانی شهر مشهد مراجعه می‌کنند تشکیل داده است که با استفاده از نمونه‌گیری قضاوتی(در دسترس)، 271 نفر از گردشگران (بیماران)، به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد شده چن و همکاران(2004) به دو زبان فارسی و عربی با پایایی 91% و جهت آزمون فرضیات و اولویت بندی عوامل موثر بر آن از معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS و SPSS18 استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به ترتیب عوامل سازگاری، سودمندی ادراک شده،کیفیت خدمات ادراک شده، اعتماد ادراک شده، سهولت ادراک شده بر پذیرش اینترنت تأثیر گذار است که منجر به توسعه گردشگری درمانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Prioritizing the Factors Affecting Internet Acceptance in the Development of Health Tourism

نویسندگان [English]

  • fahimeh abbasi 1
  • yousef ramezani 2
  • mahmood hoshmand 3
1 M.A.
2 Yousef, Ramezani, Business Administration, Department of Management, Institute of Higher Education Attar, Mashhad, Iran.
3 Professor, Economic, Department of Economic, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Tourism and its related economy are currently in a state of change and are one of the main pillars of the world's commercial economy and play a vital role in the global economy. Tourism as one of the tourism dimensions embraces any travel for the treatment of the disease and contributes to the sustainable development and dynamism of the country's economy. This research was conducted to investigate and prioritize the factors affecting the adoption of the Internet in the development of therapeutic tourism. The present research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-survey method. The statistical population of this study is foreign tourists who come to Mashhad medical tourism companies for therapeutic purposes. Using judgments sampling (available), 271 tourists (patients) Selected as samples. To collect data in this study, the standard questionnaire of Chen et al. (2004) in Persian and Arabic languages with 91% reliability was used to test the hypotheses and prioritize the effective factors on it using structural equations and AMOS and SPSS18 software. The results of this study indicate that consistency factors, perceived usefulness, perceived service quality, perceived trust, perceived ease with the adoption of the Internet are influential, leading to the development of therapeutic tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Therapeutic Tourism
  • Tourism Development
  • Internet Acceptance