فرصت های اجتماعی اشتغال زنان در گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده علوم انسانی گروه جامعه شناسی

2 علوم و تحقیقات

10.22034/jtd.2018.140024.1457

چکیده

اشتغال زنان به بعنوان نیمی از نیروی کار فعال در فرایند توسعه بسیار ضروری و با اهمیت در نظر گرفته می‌شود. از دیگر سو گردشگری به عنوان صنعتی سود آور زمینه ساز ایجاد شغلهایی متنوع در زمینه های مختلف است . با توجه به نقش موثر صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال زنان ، در این پژوهش برآنیم تا با بهره‌گیری از تجربیات زنان راهنمای تور به فرصتهایی که این شغل برای ایشان فراهم آورده است را بررسی نمائیم. روش این پژوهش کیفی و با استفاده از روش نظریه بنیانی (گرندد تئوری) بوده و داده‌ها از طریق مصاحبه و مشاهده گردآوری شده است. روش نمونه گیری، هدفمند با حداکثر تنوع (زنان راهنمای تور ورودی، خروجی، داخلی و مجرد، متاهل، متاهل دارای فرزند، مطلقه) و با معیار اشباع نظری بوده است. اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) شده و مفاهیم و مقوله های به دست آمده تجزیه و تحلیل شده اند مقوله محوریِ این بررسی «پدیده فرصتهای اجتماعی ناشی از شغل راهنمای تور برای زنان » است، به طوری که مقولات دیگر را در برمی گیرد. یافته های پژوهش حاکی از تدوین10گزاره در خصوص پدیده" فرصت های اجتماعی ناشی از اشتغال زنان راهنمای تور" است بطور خلاصه می توان گفت که فضای باز محیط شغلی، امکان دور شدن از برساختهای زنانگی و رهایی از شرایط بحرانی زندگی را فراهم ساخته و موجب رهایی از روزمرگی، کسب امتیازات مالی، خودشکوفایی، افزایش منزلت و کاراریی اجتماعی، تعدیل کلیشه‌های جنسیتی و بازتعریف نقش مادری و همسری می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Opportunities of Women's Employment in Tourism

نویسندگان [English]

  • Elham Habibi 1
  • Mohammad Sadegh Mahdavi 2
  • Mostafa Azkia 2
1 Sociology Department,Faculty of Humanities, , Science and Research Branch,Islamic Azad University
2 Azad University
چکیده [English]

Women employment is considered necessary and important as the half of the workforce. On the other hand, tourism as a profitable industry provides the basis for creating different jobs in various fields. According to the effective role of tourism in women employment and in achieving sustainable development in the country, in this study, we investigate the opportunities provided by this job by using the experiences of women tour guide. The methodology in this study is qualitative and by using the Grounded Theory. Data are collected by interviews and observations. Sampling method is targeted with maximum diversity (women tour guides, input, output, internal, single, married, single-parent, divorced) with theoretical saturation criterion. The collected information is analyzed by coded interviews (open, selective, and pivotal) and the collected concepts and categories. The most important category in this investigation is “job Opportunities of tour leader's Phenomenon for women” which covers other categories. The findings indicate that 10 propositions on the phenomenon of "social opportunities caused by the employment of women in the tour guide" can show that the open work environment provides to free from femininity infrastructures and from the critical conditions of life and from everyday life and to obtain financial advantages, self-fulfillment, and to increase social efficiency, dignity, Redefine of motherhood and wife roles and gender modification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Tour Guide
  • employment
  • social Opportunities
  • Tourism
  • Grounded theory