عوامل ادراکی موثر بر تمایل گردشگران مسلمان خارجی به انتخاب محصولات حلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22034/jtd.2019.97692.1183

چکیده

امروزه برند حلال صرفا یک مفهوم مذهبی و الزام دینی نبوده و به یک یا چند قومیت خلاصه نمی‌شود بلکه تبدیل به یک نماد جهانی برای تضمین کیفیت و انتخاب شیوه زندگی مشخص در قلمرو کسب‌و‌کار و تجارت شده است. از طرفی حلال به عنوان جنبه‌ای از فرهنگ اسلامی باعث بروز نگرش جدیدی در بازاریابی شده است. پژوهش حاضر در قالب یک مدل جامع، عوامل ادراکی موثر بر تمایل به انتخاب محصولات حلال را در بین گردشگران مسلمان خارجی که به ایران سفر داشته اند مورد بررسی قرار می‌دهد. پژوهش، بر اساس هدف، یک پژوهش توسعه ای محسوب می‌شود و از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی به حساب می‌آید و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد که به صورت حضوری و اینترنتی توزیع گردید. در این پژوهش، روایی محتوا و روایی سازه مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است و پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضرایب بارهای عاملی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمده است. جهت تجزیه-و‌تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و نرم افزارهای SPSSو PLS استفاده شده است. یافته ها حاکی از تاثیر مثبت و معنادار متغیرهای سودمندی دریافتی و هنجار ذهنی بر نگرش، تاثیر مثبت و معنادار نگرش بر اگاهی حلال و تمایل به خرید محصولات حلال و تاثیر مثبت و معنادار آگاهی حلال بر تمایل به خرید محصولات حلال است. همچنین تقید مذهبی رابطه بین هنجار ذهنی و نگرش را تعدیل میکند اما چنین تاثیری در رابطه بین سودمندی دریافتی و نگرش ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perceptual factors affecting foreign muslim tourists tendency to choose Halal products

نویسندگان [English]

  • morteza soltani
  • soheila hashemi
university of tehran
چکیده [English]

Today, Halal brand is not just a religious concept and requirement and is not limited to some specific nationalities. It has become a global symbol for quality guarantee and choosing a certain lifestyle in the realm of business and commerce. On the other hand, Halal as an aspect of Islamic culture has led to a new paradigm in marketing. This study - in form of a comprehensive model- examines perceptual factors affecting the choice of Halal products by muslim tourists traveled to Iran. Considering the purpose, this research, is an developmental one and is considered as descriptive research in terms of nature and method. Data collection performed using questionnaire which is distributed verbal and online. Content and construct validity evaluated. Reliability of the questionnaire was obtained by calculating the coefficients of factor loadings of Cronbach's alpha and composite reliability. Structural equation modeling (SEM) and confirmatory factor analysis (CFA) performed by SPSS and PLS softwares. Results showed that usefulness received and subjective norm has a significant positive impact on the attitude, attitude has a significant positive impact on Halal awareness and tending to choose Halal products, Halal awareness has a significant positive impact on tending to choose Halal products. Besides religious adherence moderates the relationship between subjective norms and attitude and has no such role in the relationship between usefulness received and attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious belief
  • choice of halal products
  • Attitude
  • Subjective Norm