تحلیل تاثیرات متقابل صنعت بیمه و گردشگری در ایران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دانشگاه علم و هنر

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

10.22034/jtd.2018.81140

چکیده

توسعه صنعت گردشگری درگرو رشد هم‌زمان خدمات متنوع قابل‌ارائه است. در این میان خدماتی که موجب اطمینان و آسودگی خاطر گردشگران نسبت به رویدادهای حین سفر می‌شود، افزایش رضایت آن‌ها و به‌تبع آن افزایش تقاضا در این بخش را در پی خواهد داشت. تهدیدهای مادی و معنوی پیش روی گردشگران در حین سفر، ارائه پیشنهاد‌های بیمه‌ای متناسب با نیاز آن‌ها و شرایط مقصد را نیازمند توجه ساخته است. بنابراین طراحی و پیاده‌سازی خدمات مطلوب بیمه گردشگری متناسب با نیازهای گردشگران در این صنعت مسئلهٔ موردتوجه این پژوهش است. هدف، شناخت مؤلفه‌های متقابل صنعت بیمه و گردشگری و بررسی شدت ارتباط میان آن‌ها است تا توان تصمیم‌گیرندگان را در توسعه خدمات حوزه گردشگری افزایش دهد. به این منظور با شناسایی متغیرهای مؤثر بر توسعه خدمات بیمه گردشگری در بخش عرضه و تقاضا، پیمایشی میان خبرگان صنعت بیمه و گردشگری که دارای حداقل 5 سال سابقه بودند، انجام گردید تا اهمیت هر یک از متغیرها در ارتباط با یکدیگر شناسایی شوند. به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی 250 نفر انتخاب شدند. با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری و پس از برازش مدل نهایی، نتایج به دست آمده نشان داد که مهم‌ترین شاخص‌های مؤثر در بخش تقاضا تسهیلات حمل‌ونقل، و ساختار و تشکیلات سازمان‌های فعال در حوزه گردشگری است. همچنین در بخش عرضه خدمات بیمه‌ای آموزش‌های کاربردی به فعالان حوزه گردشگری مهم‌ترین شاخص شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Interaction Effects of Insurance Industry and Tourism in Iran with the Structural Equation Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Hamed Fallah Tafti 1
  • saeideh manshadian 2
  • Soraya Farazi Yazdan Abad 3
1 Faculty of Management and Accounting of Science and Arts university, Yazd
2 MSc Industrial Management, Human Faculty, Science and Arts University, Yazd, Iran.
3 MSc tourism management, Human Faculty, Science and Arts University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The development of the tourism industry depends on the simultaneous growth of diverse services. In the meantime, services that provide tourists with relief and relief to events during their travels will increase their satisfaction and, consequently, increase demand in this sector. The material and spiritual threats faced by tourists during the trip require the provision of insurance proposals tailored to their needs and destination conditions. Therefore, the design and implementation of favorable tourism insurance services tailored to the needs of tourists in this industry is a matter of interest to this research. The goal is to identify the respective components of the insurance industry and tourism, and to examine the severity of their relationship, to increase decision-making power in the development of tourism services. To identify the variables that affect the development of tourism insurance services in the supply and demand sector, a survey was conducted among industry and tourism experts who had at least five years history to identify the importance of each of the variables about each other. Because of the unlimited statistical population, 250 people were selected using snowball sampling method. Using the structural modeling method and after fitting the final model, the results showed that the most critical indicators in the demand segment are transport facilities and the structure and organization of active organizations in the field of tourism. Also, in the supply of insurance services, applied training was identified as the most important indicator for tourism activists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance Industry
  • tourism industry
  • tourism insurance
  • structural equation modeling