مدلسازی معادلات ساختاری مولفه‌های موثر بر برندسازی مقاصد گردشگری (موردپژوهی: روستای هدف گردشگری بیشه در استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان

10.22034/jtd.2021.254732.2161

چکیده

برند شدن یک مقصد لزوما مربوط به خصوصیات مثبت آن نبوده و بعضا یک مقصد گردشگری می‌تواند در ویژگی‌های منفی در بین گردشگران شهره شوند؛ در این صورت، عوامل موثر بر برندسازی مقاصد گردشگری می‌بایست از قبل شناسایی شده و در اختیار برنامه‌ریزان این حوزه قرار بگیرد؛ در این تحقیق که با هدف شناسایی و ارزیابی مولفه‌های موثر بر برندسازی روستای هدف گردشگری بیشه انجام گرفته، در ابتدا به کمک مطالعه پیشینه و مصاحبه با اساتید متخصص عوامل یادشده شناسایی شده و پس از بومی‌سازی در منطقه مورد مطالعه پرسشنامه تحقیق را شکل داده است؛ پایایی ابزار پژوهش به کمک ضریب آلفای کرونباخ در حد مطلوبی تایید شده و روایی آن به تایید اساتید این حوزه رسیده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جاذبه‌های گردشگری و بازاریابی گردشگری در روستای بیشه به ترتیب با ضرایب مسیر 0.86 و 0.77 بیشترین تاثیر را بر برندسازی این روستا گذاشته و عملکرد مقصد، زیرساخت‌ها، خصوصیات منحصربه‌فرد، عملکرد دولت و رفتار گردشگر به ترتیب در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند؛ همچنین نظارت و سرمایه‌گذاری دولت، جاذبه‌های طبیعی، امنیت روستا، دانش و تخصص دست‌اندرکان و تبلیغات مقصد شاخص‌هایی بودند که بیشترین تاثیر را بر برندسازی روستای بیشه از خود نشان دادند؛ در انتها متناسب با یافته‌های پژوهش، جهت بهبود و تسهیل فرایند برندسازی روستای گردشگری بیشه پیشنهاداتی چند مطرح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

structural equations Modeling of effective components on branding of tourism destinations(Case study: Bishe tourism village in Lorestan province)

نویسندگان [English]

  • Ali Rahimi 1
  • Saber Mohammadpour 2
1 kharazmi
چکیده [English]

Branding a destination is not necessarily related to its positive features, and sometimes a tourism destination can be known for its negative features among tourists; In this case, the factors affecting the branding of tourism destinations should be identified and given to tourism planners; This research has been done with the aim of identifying and evaluating the components affecting the branding of Bisheh tourism target village. At first, with the help of background study and interviews with expert professors, the factors were identified and after localization in the study area, they made the research questionnaire; The reliability of the research instrument was confirmed by Cronbach's alpha coefficient, and its validity has been confirmed by professors in this field. The results showed that tourist attractions and tourism marketing in Bisheh village with the coefficients of 0.86 and 0.77, have the greatest impact on branding in this village And destination performance, infrastructure, unique characteristics, government performance, and tourist behavior come next. Also, government monitoring and investment, natural attractions, village security, expertise of stakeholders and destination advertising have the greatest impact on Bisheh village branding; Finally, according to the research findings, several suggestions were made to improve and facilitate the branding process of Bisheh tourist village.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination branding
  • structural equation modeling
  • Bisheh tourist village