شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت برندسازی گردشگری کویری موردمطالعه: دریاچه نمک قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران؛

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران؛

10.22034/jtd.2019.187002.1755

چکیده

چکیده:
دریاچه نمک قم با داشتن جاذبه‌های خاص و منحصربه‌فردی چون بلورهای نمکی، هشت‌ضلعی‌های منظم، کانی‌ها، گونه‌های جانوری بیابانی و انواع گیاهان شورپسند تاکنون نتوانسته جایگاه خود را در بین مقاصد گردشگری بهبود ببخشد. برندسازی می‌تواند تصویر جالبی را متناسب با جاذبه‌های گردشگری کویر نمکی در ذهن گردشگران ایجاد نماید. لذا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت برندسازی گردشگری کویری در دریاچه نمک قم است. پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف، کاربردی ‌و از حیث نحوه‌گردآوری داده‌ها آمیخته است. جامعه آماری در هر دو بخش کیفی‌ و کمی، یکسان و همان خبرگان حوزه گردشگری و آشنا با‌ گردشگری کویری و دریاچه نمک قم است. مشارکت‌کنندگان در بخش‌ کیفی، 15 نفر از خبرگان آگاه به موضوع، و همین خبرگان، نمونه آماری بخش کمی را شکل داده‌اند. روش نمونه‌گیری در هر دو بخش‌‌ از نوع غیر احتمالی و گلوله برفی است و حد کفایت نمونه‌گیری از قاعده اشباع نظری پیروی می‌کند. جمع‌آوری داده‌ها به شیوه میدانی در روش کیفی از طریق مصاحبه و در روش کمی، از طریق پرسشنامه صورت گرفته ‌است. در بخش‌کیفی جهت تجزیه‌وتحلیل از روش تحلیل مضمون و در بخش ‌کمی از تکنیک AHP استفاده ‌شده ‌است. بر ‌اساس نتایج به‌دست‌آمده، عوامل مؤثر بر موفقیت برندسازی گردشگری کویر در دریاچه نمک شامل جاذبه‌های‌گردشگری، عوامل فرهنگی، زیرساختی، مدیریتی، حمایت‌های دولتی ‌و جذب مشتری است‌ که مهم‌ترین ‌آن‌ها از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، جاذبه‌های گردشگری با وزن 404/0 و کم‌اهمیت‌ترین آن‌ها جذب مشتری با وزن 056/0 شناسایی شد.
واژه‌های کلیدی: گردشگری، برندسازی، گردشگری کویر، دریاچه نمک قم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the factors affecting the branding success in desert tourism Case study: Salt Lake of Qom

نویسندگان [English]

  • Rasul Abbasi 1
  • Hossein Moeini 1
  • Samane Sadat Nasiri 2
1 Assistant Professor, Business Management, Hazrat-e Masoumeh Univeristy, Qom, Iran;
2 Master of Business Management, Hazrat-e Masoumeh Univeristy, Qom, Iran;
چکیده [English]

Abstract:
The salt lake of Qom, with its unique attractions such as salt crystals, regular octagonals, minerals, desert species and saline species, has so far failed to improve its position among tourism destinations. Branding can create an interesting image tailored to the Salt Desert's tourist attractions in the minds of tourists. The main purpose of this study is to identify and prioritize the factors that influence the success of desert tourism branding in the salt lake of Qom. The purpose of the present study is mixed, practical, and data-gathering. The statistical population is the same in both qualitative and quantitative sectors, and the four tourism experts are familiar with desert tourism and salt lake of Qom. The sampling method in both sections is non-probability and snowball type and the sampling adequacy level follows the theoretical saturation rule. Data were collected by field method in qualitative method through interview and in quantitative method by questionnaire. The content analysis method is used in the qualitative part and the AHP technique is used in the quantitative part. According to the results, factors affecting the success of desert tourism branding in Salt Lake include tourism attractions, cultural, infrastructure, managerial, government support and customer attraction, most important through hierarchical analysis techniques, low-weight tourism attractions and 40 They identified customer attraction with a weight of 0.056.
Keywords: Tourism, Branding, Desert Tourism, Salt Lake of Qom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Branding
  • Desert Tourism
  • Salt Lake of Qom