بررسی نقش میانجی توانمندسازهای مدیریت دانش بر رابطه بین سرمایه فکری و هوش سازمانی در سازمان‏های گردشگری (مورد مطالعه : اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناسی ارشد گردشگری دانشگاه علم و هنر یزد

10.22034/jtd.2020.204905.1849

چکیده

مقاله حاضر به بررسی نقش میانجی توانمندسازهای مدیریت دانش بر رابطه بین سرمایه فکری و هوش سازمانی در سازمان‏های گردشگری می‌پردازد. در این پژوهش برای توانمندسازهای مدیریت دانش از مدل غفور ( 2008)، برای سرمایه فکری از مدل بنتیس( 1997) و برای هوش سازمانی از مدل آلبرشت( 2003) استفاده شده است. روش تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کارکنان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد بوده‌اند که از بین آنها 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده‏اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و رابطه سرمایه فکری و هوش سازمانی در سازمان‏های گردشگری با نقش میانجی توانمندسازهای مدیریت دانش از تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری و همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که سرمایه انسانی در سرمایه فکری، فرهنگ سازمانی و نیروی انسانی در توانمندسازهای مدیریت دانش و بینش راهبردی در هوش سازمانی بیشترین بار عاملی را دارا می باشد و در مجموع از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه فکری بر توانمندسازهای مدیریت دانش در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد تاثیر دارد و هر دوی آنها بر روی هوش سازمانی تاثیر مستقیم و معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediating Role of Knowledge Management Enablers on the Relationship between Intellectual Capital and Organization Intelligence in Tourism Organizations Case Study: Yazd Cultural Heritage,Tourism , and Handicrafts Organization

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezvani 1
  • Maryam Sedaghat 2
  • Tahereh Ashtiani 2
  • aram ardiyan 3
1 Academic Member in University of Tehran
2 Allameh Tabataba'i University
3 Master of Tourism in Science and Art University
چکیده [English]

This paper aims to investigate and determine the mediating role of knowledge management enablers on the relationship between intellectual capital and organizational intelligence. In this research Gaffoor model (2008) is used for key factors of knowledge management, Bontis model (1997) for intellectual capital and Albrecht model (2003) for organizational intelligence. The study uses Descriptive-Survey research method focusing on the employees of Yazd Cultural Heritage, Tourism, and Handicrafts Organization, among which 140 people were selected as samples. Descriptive and inferential statistics are used for Data analysis and Pierson Correlation, and Structural Equation Modeling (SEM) are used to analyze the data and the relationship between intellectual capital and organizational intelligence with mediating role of knowledge management enablers. Research findings show that human resource in intellectual capital, organizational culture and workforce in knowledge management enablers and strategic scope in organizational intelligence have the highest factor loads. In sum, it is concluded from data analysis that intellectual capital influences the knowledge management enablers in Yazd Cultural Heritage, Tourism, and Handicrafts Organization and, both of them have a direct and meaningful effect on organizational intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual capital
  • knowledge management enablers
  • Organizational Intelligence
  • Yazd Cultural Heritage
  • Tourism and Handicrafts Organization