بررسی نقش میانجی رضایت گردشگر در تأثیر کیفیت ادراک شده برند مقصد بر ارزش ویژة برند مقصد گردشگری ورزشی ( موردمطالعه: منطقه شمالی استان البرز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی؛ دانشکده مدیریت و حسابداری؛ گروه مدیریت گردشگری

3 استادیار دانشکده‌گردشگری،دانشگاه علم و فرهنگ تهران

10.22034/jtd.2020.209366.1889

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش میانجی رضایت گردشگر در تأثیر کیفیت ادراک شده برند مقصد بر ارزش ویژة برند مقصد گردشگری ورزشی در منطقه شمالی استان البرز انجام شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس نوع روش تحقیق توصیفی و از لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. همچنین از نرم افزار SPSS 16 جهت آمار توصیفی وLisrel 8.5 جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه گردشگران ورزشی داخلی و خارجی بودند که حجم نمونه آنها ۳۸۴ نفر محاسبه گردید و از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق، پرسشنامه استاندارد بوده که به ‌منظور سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کیفیت ادراک شده برند مقصد بر رضایت گردشگر و ارزش ویژة برند مقصد گردشگری ورزشی تأثیر مستقیم و معناداری دارد؛ و همچنین تأثیر رضایت گردشگر بر ارزش ویژة برند مقصد گردشگری ورزشی مستقیم و معناداراست. و ازسوی دیگر متغیر کیفیت ادراک شده برند مقصد از طریق نقش میانجی رضایت گردشگر بر ارزش ویژة برند مقصد گردشگری ورزشی تأثیر غیر مستقیم و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Mediating Role of Tourist Satisfaction in the Impact of Perceived Quality of the Destination Brand on Sports Tourism Destination Brand Equity (Case Study: North Area of Alborz Province)

نویسندگان [English]

  • jafar bahari 1
  • مهدی کروبی 2
  • manouchehr jahanian 3
1 Phd Student In Tourism Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Allameh Tabataba'i University, Faculty of Management and Accounting, Department of Tourism Management
3 Assistant Professor, Faculty of Tourism, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Present research aimed to examine the mediating role of tourist satisfaction in the impact of perceived quality of the destination brand on sports tourism destination brand equity in the north area of alborz province have been done. Regarding the purpose of the study, it’s an applied research and based on the type of research method is descriptive and in terms of data collection method is survey . As well as, from the Spss 16 Software was used for descriptive statistics and Lisrel 8.5 for testing research hypotheses. The statistical population of the survey consisted of all domestic and foreign sport tourists. The required sample size was 384 by the Cochran formula. To sampling was used available sampling method. The data gathering tool for research variables is standard questionnaire. In order to reliability was measured using Cronbach's alpha. The results indicate that perceived quality of the destination brand has a direct and significant effect on tourist satisfaction and sports tourism destination brand equity; and also the effect of tourist satisfaction on sports tourism destination brand equity is direct and significant. and on the other hand, perceived quality of the destination brand through mediator role of tourist satisfaction has indirect and significant effect on sports tourism destination brand equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourist Satisfaction
  • Tourism destination brand Equity
  • Sport tourism
  • Perceived Quality of the Destination Brand
  • Alborz province