گردشگری خرید و چالشهای عملکردی بازارهای فرامنطقه ای نمونه کاوی: چهارراه رسولی زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه سیستان و بلوچستان

10.22034/jtd.2019.177764.1690

چکیده

گردشگری‌خرید، در انتخاب مقصد‌ گردشگران، همچنین تجربه و انگیزه گردشگران بسیار موثر است. بازار چهارراه رسولی زاهدان، علیرغم بیش از نیم قرن سابقه و چند هزار شاغل، هنوز، با ناکارآمدی چشمگیر مواجه است. هدف پژوهش، تبیین عوامل ناکارآمدی و تحلیل عوامل مخل رضایتمندی گردشگران‌خرید است (از دیدگاه شاغلان بازار و نیز گردشگران‌ خرید). این پژوهش از انواع، توسعه‌ای-کاربردی، توصیفی‌ـ‌تحلیلی، پیمایشی، با نمونه‌برداری تصادفی305 واحدی (در یک روز عادی) می‌باشد. واحد تحلیل، فرد و سطح تحلیل بازار فوق است. دارای دو فرضیه است. یک فرضیه معطوف به مشکلات خاص شاغلین و یک فرضیه ناظر به مشکلات گردشگران‌ خرید. یافته‌ها نشان می‌دهد، از نظر شاغلان چهارراه ‌رسولی، انگیزه 75% گردشگران، خرید از چهارراه ‌رسولی و انگیزه 73% آنها تنوع و ارزانی کالاهای ‌خارجی و مارک‌دار ‌(دست‌دوم خارجی) است. مدل‌های تحلیل عبارتند از کولموگروف-اسمیرنوف، شاپیرو-ویلک، کای‌دو، تی‌تک‌نمونه، تست‌لون، تی‌دوگروهی‌مستقل، یافته‌ها نشانگر مشکلات حاد عملکردی بازار فوق است. رضایت گردشگران و شاغلین از زیرساختها و خدمات در سطح معنی‌داری00/0 پایین‌ هست. یافته‌ها نشان می‌دهد 84% گردشگران‌خرید، از نبودن فضایی برای نشستن و اطراق ‌لحظه‌ای ناراضی‌اند. همچنین 52% کل گردشگران و 70% گردشگران زن از وضعیت خدمات سرویس بهداشتی خیلی ناراضی‌اند. حدود 83% کل گردشگران، و 92% گردشگران زن، از نبود مکان سرگرمی کودکان ناراضی‌اند نتایج در سطح000/0 معنی دار هستند. نوآوری تحقیق این است که تاکنون پژوهشی با رویکرد آسیب‌شناختی به چالشهای عملکردی بازار منطقه‌ای در این محدوده نپرداخته است. یافته‌ها و پیشنهادات ارائه شده، راهبردهای روشنی برای مدیران ‌شهری جهت ارتقاء عملکرد بازار چهارراه ‌رسولی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shopping tourism and market performance challenges Case study: rasouli market of Zahedan

نویسندگان [English]

  • amirhamze shahbazi 1
  • zeinab sargazi 2
  • mahbube nakhzari moghadam 3
1 Department of geography and urban planning, faculty of geography and environmental planning. Zahedan, iran
2 Master in geography and urban planning, university of sistan and baluchstan
3 Master student in geography and urban planning, university of sistan and Baluchistan
چکیده [English]

Shopping tourism affects the choice of tourism destination, experience and motivation of tourism. The rasooly market, despite more than a half-century of history and several thousand workers, still suffers from significant inefficiencies and shortfalls in tourism. The purpose of the study is to identify the elements and factors of inefficiency and to analyze factors that reduce the satisfaction of shopping tourists. (From the perspective of market practitioners and also shopping tourists). This research is developmental-applied, descriptive-analytical, survey, with 300 unit's random sampling. The first hypothesis relates to the specific problems of the employees, and second hypothesis relates to the problems of the shopping tourists and. Findings showed that, 75% of tourists were motivated to buy from Rasooli crossroads, and 73% of them were motivated by the variety and value of foreign goods as well as the purchase of branded goods (foreign goods). Models of analysis include Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk, chi 2, one-sample T-test, leven Test, independent sample T-test, Findings indicate the above market performance problems.
Satisfaction of tourists and employees is at the significant level of 0.00.Findings show that 84% of shopping tourists are dissatisfied with the lack of space to sit back and relax for a moment. Also, 52% of all tourists and 70% of female tourists are very dissatisfied with the sanitary status. About 83% of tourists, including 92% of female tourists, are dissatisfied with the lack of children's entertainment space. These results are a documented message for urban managers to plan and improve rasooly market performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • shopping tourism, Rasouli crossroad
  • Zahedan
  • functional challenge