مطالعه ظرفیت های گردشگری میراث فرهنگی و طبیعی در نوار ساحلی مکران استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه هنر، شهر تهران، استان تهران

10.22034/jtd.2019.174166.1666

چکیده

ظرفیتهای میراث فرهنگی و طبیعی، به عنوان جاذبه های گردشگری نقش مهمی در ارتقاء نظام گردشگری ایفا میکنند. نوار ساحلی مکران در جنوب شرق ایران بعلت برخورداری از ظرفیتهای میراث فرهنگی و طبیعی بعنوان ظرفیتهای گردشگری، نیازمند انجام مطالعات لازم جهت ارائه برنامه های مدون مداخلاتی میباشد. هدف از انجام تحقیق حاضر، مطالعه و توصیف ظرفیتهای گردشگری میراثیِ سواحل مکرانِ هرمزگان بمنظور تلاش در راستای ارتقاء کیفیت گردشگری میباشد که بر مبنای بررسی ظرفیتهای میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس) و طبیعی مرتبط با نظام گردشگری در نوار ساحلی مکران هرمزگان میسر شده است. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی و با اتکاء به استقراء در مطالعه و شناسایی ظرفیتهای مواریث فرهنگی و طبیعی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل نشان میدهد که نقش ظرفیتهای میراث طبیعی، در نظام گردشگری مکران شایان توجه بوده و پس از آن ظرفیتهای میراث فرهنگی ملموس و سپس میراث فرهنگی ناملموس در برنامه های مداخلاتی مطرح میشوند. بهبود اقتصاد منطقه و تقویت ارتباط گردشگران با طبیعت بکر از مهمترین ویژگیهایی است که از سوی مواریث فرهنگی و طبیعی تأمین گردیده است. از مهمترین مصادیق واجد ارزشهای میراث طبیعی جنگلهای مانگرو و تالاب تیاب هستند و مصادیقی چون محوطه کوه مبارک و روستای گیگن در گروه مواریث فرهنگی ملموس و رسوم، بازیها، غذاها و روشهای صید در گروه مواریث فرهنگی ناملموس، جزو مصادیق دارای انطابق غالب با ویژگیهای گردشگری در منطقه میباشند. با توجه به نقش حائز اهمیت ظرفیتهای گردشگری میراث طبیعی در منطقه، در راهبردهای تحرکبخشی به ظرفیتهای گردشگری، استفاده از این ظرفیتها واجد اولویت میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of cultural and natural heritage tourism capacities in the Coastal strip of Makran in Hormozgan province

نویسنده [English]

  • Alireza Razeghi
University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

Capacities of the cultural and natural heritage as tourism attractions have an important role in promoting the tourism related organization of each country. The coastal strip of Makran in the southe of Iran, due to its potential cultural and natural heritage as tourism potential and attractions, requires conducting studies to present Strategic Plans. The aim of this research is to study and describe the Heritage Tourism Capacities of Coastal zone of Makran in Hormozgan in order to improve the quality of tourism by surveying the Capacities of natural and cultural heritage (tangible and intangible) in the coastal zone of Makran. Current study by Descriptive method was done Based on recognition of cultural and natural resources. The results of this study show that the role of natural heritage capacities in the Makran is significant in the tourism system of the region and then the capacities of the tangible cultural heritage and after that intangible cultural heritage are raised In the interventions. Improving the region's economy and strengthening the relationship of tourists with cultural and natural heritages are some of the most important features provided by the values of heritages such as Mangrove forests, Tiab Wetland, Mobarak castle and Geigen Village for tangible heritages. The customs, Games, foods and Traditional methods of fishing are the cases related to intangible heritages that have a dominant adaptation with the tourist attractions in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism capacities
  • Cultural heritage
  • Natural Heritage
  • Coastal strip of Makran in Hormozgan province