دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 21، زمستان 1398 
1. تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر وفاداری مشتری و جایگاه برند: نقش میانجی ارزش مشتری

صفحه 1-22

مرتضی اکبری؛ مریم مهرعلی؛ نادر سیدامیری؛ مژگان دانش؛ قاسم رمضانپور نرگسی


4. روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی

صفحه 59-81

نیما سلطانی نژاد؛ حمیدرضا ایرانی؛ مرتضی سلطانی؛ حمیدرضا یزدانی