تأثیرگذاری زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، گروه مدیریت گردشگردی، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، گروه موزه و گردشگری، دانشکده پژوهش‌های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/jtd.2019.178285.1694

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین تأثیر زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد به صورت مستقیم و غیرمستقیم (با توجه به متغیرهای واسطه‌ای «بازاریابی گردشگری، رضایت گردشگر، تصویر مقصد قبل از بازدید و تصویر ادراک‌شده از مقصد») است. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران داخلی شهر اصفهان تشکیل دادند که در بازه زمانی شهریور تا آبان ماه ۱۳۹۷ از شهر اصفهان بازدید کرده بودند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات، نمونه ۳۸۴ نفری از جامعه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شد و پرسشنامه پژوهش در اختیار ایشان قرار گرفت و درنهایت ۳۵۲ پرسشنامه معتبر به دست آمد. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش تحلیل مسیر و نرم‌افزار AMOUS و SPSS استفاده شد. در تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، میزان تأثیرگذاری زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد محاسبه و برابر با ۶۶۲/۰ به دست ‌آمد. همچنین در ارتباط با متغیرهای واسطه‌ای نتایج نشان داد به ترتیب، رضایت گردشگر، بازاریابی مقصد، تصویر مقصد قبل از بازدید و تصویر ادارک شده از مقصد، بیشترین تأثیر را در انتخاب مقصد گردشگری دارند، لذا با توجه به نحوه و میزان تأثیر زیرساخت گردشگری و متعاقباً متغیرهای واسطه‌ای بر انتخاب مقصد، در جهت افزایش بازدید از شهر اصفهان توسط گردشگران داخلی، به ترتیب لزوم توجه به بهبود رضایت گردشگر، بازاریابی مقصد، تصویر مقصد قبل از بازدید و تصویر ادارک شده از مقصد، با بهره‌گیری از بهبود زیرساخت گردشگری مورد تأکید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Tourism Infrastructure on Destination Selection (Case study: Isfahan city)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo 1
  • Majid Farhadi uonaki 2
  • Mahnaz Doosti-Irani 3
1 Associate Professor, Department of Tourism Management, Faculty of Tourism Science, university of Science and culture, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Tourism management, Department of Tourism Management, Faculty of Tourism Science, university of Science and culture, Tehran, Iran
3 MSc in tourism management. Department of Museum and Tourism, Faculty of Research Excellence in Art and Entrepreneurship, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of current study is to measure the impact of tourism infrastructure on destination selection (due to the intermediate variables "tourism marketing, tourists' satisfaction, pre-visit image and perceived image of the destination"). This is an applied descriptive-correlation research. The statistical population of the study consisted of domestic tourists in Isfahan who visited Isfahan during from September to November 2018. 384 people from the statistical population were selected by simple random sampling method and a questionnaire was provided to them. Finally, 352 valid questionnaires were obtained. Data analysis was done through Path analysis using AMOUS and SPSS software. The conceptual model of the research was confirmed. In addition, the results of the model analysis showed that tourism infrastructure, tourist satisfaction, destination marketing, pre-visit image, and perceived image of the destination have the most impact on the choice of tourism destination, respectively. In analyzing information, the impact of tourism infrastructure on the destination choice was calculated and equal to 0.662. in relation to the mediating variables, the results showed respectively tourist satisfaction, destination marketing, pre-visit image, and perceived image of the destination have the greatest impact in choosing the destination. Therefore, considering the method and the effect of tourism infrastructure and consequently the intermediate variables on the choice of destination, in order to increase the visit of city of Isfahan by domestic tourists, accordingly, the need to pay attention to improve the tourist satisfaction, destination marketing, pre-visit image, and perceived image of the destination has been emphasized by utilizing infrastructure improvements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Destination selection
  • destination marketing
  • tourism infrastructure
  • pre-visit destination image
  • perceived image of destination