طراحی و تبیین مدل مدیریت توسعه گردشگری ورزشی در آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

2 هیات علمی دانشگاه علم وفرهنگ

3 دانشگاه علامه طباطبائی

4 هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/jtd.2019.196419.1793

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل مدیریت توسعه گردشگری ورزشی در آذربایجان شرقی می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش‌شناسی، از نوع آمیخته می باشد که در فاز کیفی تحقیق از تحلیل تماتیک و رویکرد سیستماتیک نظریه داده‌بنیاد و در فاز کمی از مدل‌ معادلات ساختاری استفاده شد. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که با در نظر گرفتن اصول علمی طراحی شده و روایی و پایایی آن با دقت تأیید گردید . روش نمونه‌گیری در بخش کمی به صورت در دسترس بود که تعداد 235 پرسشنامه در بین متخصصین مدیریت ورزشی توزیع و به روش تحلیل عاملی و مدل سازی معادله ساختاری جهت ساخت مدل و آزمون فرضیه‌ها مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از نگاه صاحب نظران سه گروه، عوامل بازدارنده با میانگین 15/2 بالاترین رتبه و عوامل جلب کننده با میانگین 78/1 کمترین رتبه را در بین عوامل تاثیرگذار بر توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی به خود اختصاص داده‌اند. از نگاه صاحب نظران سه گروه، 6 عامل به عنوان عوامل جلب کننده توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی شناسایی شد که مقدار عامل اول یعنی عامل اطلاع رسانی و تبلیغاتی با مقدار 150/60% درصد واریانس می‌باشد که این عامل اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل در بین عوامل جلب کننده توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی می‌باشد. شاخص‌های اصلی برازش مربوط به مدل‌های مختلف، همگی نشان داد که مدل‌ها از برازش مناسبی برخوردار هستند و براساس روابط شناسایی شده میان متغیرها، در نهایت الگوی توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی طراحی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Explaining the Management Model of Sport Tourism Development in East Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • Kambiz Niknam 1
  • Abdolhamid Ahmadi 2
  • Habib Honari 3
  • Mehrdad Moharramzadeh 4
1 Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization
2 Science and Culture University professor
3 Allame tabatabayi university professor
4 Mohaggegh Ardabili university professor
چکیده [English]

The purpose of this research is to design and explain the management model of sport tourism development in East Azarbaijan. A mixed method have been used in this research, a thematic analysis and a systematic approach to data base theory were used and in the quantitative phase, structural equation model was used. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire that was designed based on scientific principles and its validity and reliability were confirmed with accuracy. The sampling method was available in the quantitative part of the study. A total of 235 questionnaires were distributed among sport management specialists and analyzed using factor analysis and structural equation modeling for modeling and hypothesis testing.
The results showed that according to the opinion of the three groups, the deterrent factors with the mean of 2.15 have the highest rank and the attracting factors with the average of 1.78 have the lowest rank among the factors influencing the development of sport tourism marketing. From the viewpoint of the experts from the three groups, six factors were identified as factors contributing to the development of sport tourism marketing. The first factor was the informational and promotional activities with the value of 60.150% of variance, which is the main and most important factor in attracting factors Sports Tourism Marketing. The main indexes showed that models have suitable fit and based on the relationships identified between the variables, and at last, the ultimate model of sport tourism development was designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Tourism"
  • "Sport tourism"
  • "Sport Tourism Development"
  • "East Azarbaijan"