روند جهانی پژوهش در حوزه کانال های توزیع گردشگری: یک تحلیل کتاب سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22034/jtd.2019.177235.1682

چکیده

بررسی روند تولیدات علمی و پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه کانال‌های توزیع گردشگری در سال‌های گذشته، می‌تواند نقشه راهی برای آینده بهتر فراهم نماید. از این‌رو پژوش حاضر با هدف تحلیل کتاب سنجی پژوهش‌های منتشر شده در پایگاه Web of Science در موضوع کانال‌های توزیع گردشگری از ابتدا تا کنون و ترسیم نقشه علمی دنیا (طی 35 سال اخیر) انجام شد. این پژوهش یک مطالعه کتابسنجی است و تعداد 142 منبع علمی موضوع کانال‌های توزیع گردشگری از پایگاه Web of Science به صورت جستجوی موضوعی، مورد تحلیل کتاب سنجی قرار گرفت. تحلیل داده‌ها توسط امکانات این پایگاه و همچنین نرم افزار VOS viewer که یک نرم افزار مصورسازی است صورت گرفت. منابع بازیابی شده، تولیدات علمی سال‌های1983 تا 2018 را پوشش داد. نتایج این پژوهش نشان دهنده روند صعودی انتشار مقالات حوزه کانال‌های توزیع گردشگری در 10 سال اخیر بود. بیشترین مقاله در سال 2018، 26 مقاله و بیشترین میزان استناد در سال 2018، 212 استناد بود. بیشترین انتشارات این حوزه بصورت مقاله پژوهشی اصیل (63/55%) و از کشورهای چین، سپس اسپانیا، آمریکا، نیوزلند و تایوان بود. ترسیم شبکه هم تالیفی مجلات در حوزه کانال‌های توزیع گردشگری در 3 خوشه و با تعداد 275 تالیف مشترک نمایش داده شد. واژه‌های کلیدی نیز از وضعیت رویکرد عرضه گردشگری به سمت رویکرد سیستمی گردشگری و در نهایت رویکرد تقاضای گردشگری متحول شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Global trend of research in the field of tourism distribution channels: a bibliometric analysis

نویسندگان [English]

  • nima soltaninezhad
  • hamidreza irani
  • morteza soltani
  • hamidreza yazdani
tehran
چکیده [English]

The study of scientific production and research on the distribution channels of tourism in recent years can provide a road map for a better future. Therefore Peugeh has been working with the purpose of analyzing bilibiometric researches published on the Web of Science Web site on the topic of distribution of tourism from the beginning to the present and drawing the world's scientific map (over the past 35 years). This research is a bibliometric study and 142 scientific sources on the topic of the distribution of tourism channels from the Web of Science Web site were subject to bimetric analysis. Data analysis was performed by the facilities of this site as well as the VOS viewer software, a visualization software. The retrieved sources covered scientific outputs from 1983 to 2018. The results of this study indicate the upward trend in the publication of articles in the field of distribution channels in the last 10 years. Most articles in 2018, 26 articles, and the highest citations in 2018 were 212 citations. Most of the publications in this field were original articles (55.63%) and from the countries of China, then Spain, the United States, New Zealand and Taiwan. The compilation of a network of journals in the field of tourism distribution channels was displayed in 3 clusters with a total of 275 joint authorizations. Key words also evolved from the status of the tourism supply approach to the tourism system approach and, ultimately, the tourism demand approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Distribution Channels
  • bibliometric
  • visualization