تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر وفاداری مشتری و جایگاه برند: نقش میانجی ارزش مشتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران- دانشکده کارآفرینی

2 کارشناس ارشد دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد دانشگاه کاشان ، کاشان، ایران

5 دانشیار، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

10.22034/jtd.2018.126856.1379

چکیده

مسئولیت اجتماعی شرکت، مفهومی که چندی است در دنیای امروز و به ویژه سازمان‌های بزرگ جایگاهی برای خود پیدا کرده است. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در پیوند با مسئولیت شرکت در برابر جامعه، انسان‌ها و محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند و این مسئولیت از اهداف اقتصادی و مالی فراتر می‌رود. در نتیجه تحقیق حاضر به بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری و جایگاه برند با درنظرگرفتن متغیر میانجی ارزش مشتری در شرکت‌‌های گردشگری مستقر در شهر تهران پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامۀ آماری، مراجعه‌کنندگان شرکت‌های گردشگری مستقر در شهر تهران در تابستان 1396 بود. حجم نمونه برابر با 200 نفر، به روش نمونه‌گیری در دسترس و آسان، انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات متغیرهای تحقیق، پرسشنامۀ استاندارد بوده که به منظور سنجش روایی آن از روش‌های روایی همگرا و روایی واگرا و برای بررسی میزان پایایی از دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با بهره گیری از نرم‌افزارهای SPSS و PLS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج‌ تحقیق ‌بیانگر‌ اثر‌ مثبت‌ مسئولیت اجتماعی شرکت ‌بر وفاداری مشتری و جایگاه برند و همچنین اثر مثبت ارزش مشتری بر وفاداری مشتری و جایگاه برند در شرکت‌های گردشگی شهر تهران است. ‌نتایج ‌همچنین ‌نشان ‌می‌دهد ‌که ارزش مشتری ‌متغیری‌ میانجی ‌است ‌که ‌در ‌رابطة ‌بین مسئولیت اجتماعی شرکت ‌و ‌وفاداری‌ مشتری و جایگاه برند ‌نقش ‌دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Corporate Social Responsibility on Customer Loyalty and Brand Position: The mediating role of Customer Value

نویسندگان [English]

  • Morteza Akbari 1
  • Maryam Mehrali 2
  • Nader Seyyedamiri 3
  • Mozhgan Danesh 4
  • Ghasem Ramezanpour Nargesi 5
1 University of Tehran, Faculty of Entrepreneurship
2 Master of Science in Kashan University, Kashan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Corporate Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Master of Science in Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

The corporate social responsibility is a concept that has found a place for itself in the world today, and especially large organizations. The corporate social responsibility is linked to the responsibility of participating in society, the people and the environment in which it operates, and this responsibility extends beyond the economic and financial objectives. As a result of this study, the effect of corporate social responsibility on customer loyalty and Brand position considering the mediating variable is the customer value in the tourism companies based in Tehran. This research is descriptive-correlational in terms of purpose, applied and research method. The statistical sample was the visitors of tourism companies based in Tehran in the summer of 1396. The sample size of 200 people is selected through easy and convenient sampling. Data gathering tool was a standard questionnaire. The validity of the convergent and divergent narrative methods was used to assess its validity. From the two criteria, Cronbach's alpha and combined reliability were used. Data were analyzed by structural equation modeling using SPSS and PLS software.The results of the research show the positive effect of corporate social responsibility on customer loyalty and brand standing, as well as the positive effect of customer value on customer loyalty and brand standing in tourism companies in Tehran. The results also show that customer value is a mediator variable that plays a role in the relationship between corporate social responsibility and customer loyalty and brand position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate social responsibility
  • customer loyalty
  • Brand Position
  • Customer Value