کلیدواژه‌ها = ارزش ویژة برند
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ارزش ویژة برند گردشگری بر وفاداری گردشگران موزه مورد مطالعه: موزة ملی ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 190-207

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ پرویز آقایی؛ حیدر محمدی