نویسنده = ابوذر پایدار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی ابعاد مؤثر بر توسعة گردشگری برج آزادی و ایفل

دوره 5، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 195-178

علی حاجی نژاد؛ ناصر عبدی؛ ابوذر پایدار