طراحی مدل بازاریابی مبتنی بر تجربه مشتری در طبیعت گردی استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت گرایش بازاریابی دانشگاه آزاد واحد سنندج

2 استادیار ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

3 استادیار، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

4 دانشیار، دانشکده مدیریت دانشگاه کردستان

10.22034/jtd.2019.170139.1645

چکیده

هسته اصلی خدمات صنعت گردشگری به طور کلی و طبیعت گردی به طور خاص ، خلق تجربه است و افراد با سفر به طبیعت و درگیر شدن در یک فرآیند طبیعت گردی به کسب تجربه می‌پردازند. در این پژوهش به طراحی مدل پارادایمی بازاریابی مبتنی بر تجربه طبیعت گردها در استان کردستان پرداخته شده است ، که بدین منظور با مصاحبه از طبیعت گردها و خبرگان در حوزه طبیعت گردی ، نظرات آن‌ها گرفته‌شده و با به‌کارگیری نظریه داده بنیاد ، عوامل علّی ، زمینه ایی ، مداخله‌گر ، راهبردها و پیامدهای ناشی از بازاریابی مبتنی بر تجربه در شش مقوله اصلی ، چهل و شش مقوله فرعی و یک صد و سیزده مفهوم طبقه‌بندی شده است. نتایج نشان می‌دهند، مدل بازاریابی مبتنی بر تجربه مشتری در طبیعت گردی از مقوله‌های اصلی ، علّی (عوامل فردی و اجتماعی) ، پدیده محوری(ابعاد بازاریابی مبتنی بر تجربه) ، عوامل زمینه ایی(نقش شرکت‌های خدمات گردشگری ، جامعه محلی و ایمنی و امنیت) ، عوامل مداخله گر(سیاسی و قانونی، اقتصادی ، اجتماعی، فنّاورانه و زیست‌محیطی ) ، راهبردها (محصول، قیمت، ترفیع، مکان، مردم و کارکنان ، شواهد فیزیکی ، فرآیند و برنامه‌ها ، شخصی سازی و مشارکت)و پیامدها برای (طبیعت گردها، شرکت‌های خدمات گردشگری و جامعه محلی) تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Customer Experience-based Marketing in Kurdistan Province Ecotourism

نویسندگان [English]

  • abedin pouya 1
  • Mansour Irandoust 2
  • Heresh Soltanpanah 3
  • Reza Shafe’e 4
1 Ph.D Student in Management, Islamic Azad University, Sanandaj Branch
2 Assistant Professor , Faculty of Management, Islamic Azad University, Sanandaj Branch
3 Assistant Professor, Faculty of Management Islamic Azad University, Sanandaj Branch
4 Associate Professor, Faculty of Management, Kurdistan University
چکیده [English]

In general the core of the tourism industry, and in particular ecotourism, is the creation of experience, and people will experience a journey through nature and engaging in a ecotourism process. In this research, the design a paradigm model of Experience-based Marketing Ecotourist in Kurdistan province has been investigated. For this Purpose, by interviewing ecotourists and experts in the field of ecotourism, their views have been collected and using the grounded theory, causal factors, contextual and intervening , the strategies and consequences of experience based marketing are categorized into six main categories, forty six sub categories, and One hundred and thirteen concepts. The results show that the Customer Experience-based Marketing in ecotourism of the main categories , causative (personal and social factors) , the pivotal phenomenon (dimensions of experience-based marketing) , contextual factors (the role of tourism service companies, local community and safety and security), Intervening factors (political, legal, economic, social, technological and environmental), strategies (product, price, promotion, place, people and employees, physical evidence, processes and programs, personalization and participation),and consequences for (ecotourists , tourism services companies and local community).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer Experience-Based Marketing
  • Ecotourism
  • Grounded theory
  • Kurdistan province