اثر مؤلفه‌های حسی بر تبلیغات دهان‌به‌دهان مثبت با میانجی‌گری عواطف نسبت به هتل مقصد و تجربه‌ برند در صنعت گردشگری (موردمطالعه: گردشگران خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/jtd.2019.144260.1483

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت خدماتی ازلحاظ درآمدزایی، عامل مهمی برای توسعه‌ی اقتصادی به شمار می‌آید. مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند موجب رشد صنعت گردشگری شود، توسعه‌ی اقامتگاه‌ها و هتل‌ها جهت اقامت مسافرین می‌باشد. استفاده از بازاریابی حسی ازجمله عوامل مؤثر بر پیشرفت صنعت هتلداری است. در این پژوهش تأثیر بازاریابی حسی و مؤلفه‌های آن بر تبلیغات دهان‌به‌دهان مثبت در صنعت گردشگری از طریق تجربه‌ی برند و عواطف نسبت به مقصد را بررسی می‌کنیم. نوع پژوهش حاضر از لحاظ هدف و ماهیت مسئله موردبررسی، پژوهشی کاربردی، از لحاظ روش جمع‌آوری داده‌ها، پژوهشی پیمایشی و از لحاظ روش پژوهش نیز، پژوهشی توصیفی است. هم‌چنین پژوهش حاضر ازنظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، از نوع همبستگی است. برای جمع‌آوری داده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده است. باتوجه به محدود بودن جامعه‌ی آماری این تحقیق که شامل گردشگران خارجی هتل‌های پنج ستاره‌ی شهر تهران است، حجم نمونه از طریق جدول مورگان تعداد ۲۸۰ نفر در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه‌ها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که فرضیه‌ی تأثیر مؤلفه‌ی لامسه و شنوایی بر عواطف نسبت به مقصد و همچنین اثر مؤلفه لامسه بر تجربه برند از دیدگاه گردشگران مورد تأیید قرار نگرفته است اما سایر فرضیه‌های پژوهش تأیید گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of sensory components on positive word-of-mouth advertising by mediating role of destination emotion and brand experience in tourism industry (Case study: foreign tourists)

نویسندگان [English]

  • hossein norouzi 1
  • fatemeh Darvish 2
1 Assistant Prof., Dep. of Business, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 MSc. Stu, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, tourism industry, as the one of largest service industry in revenue terms, is considered an important factor for economic growth and development. The most important steps that can lead to the growth of tourism industry is the development of accommodation and hotels for travelers stay. Sensory marketing is important for hotel industry progress. Here, we examine the effect of sensory marketing and its components on positive word-of-mouth advertising in tourism industry through brand experience and destination emotion. The type of research is applied research in terms of the purpose and nature of the problem studied, from the data collection method, is a survey research based on structural equation modeling and in terms of research method, is descriptive. A researcher-made questionnaire was used to collect data in this research. Regarding the limited statistical population of this study, which includes foreign tourists of five star hotels in Tehran, the sample size was 280 persons according to Morgan table and structural equation modeling was used. The results of the research indicate that the hypothesis of the effect of the tactile stimuli on destination emotion is not confirmed by tourists, but other hypothesis of the research has been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Sensory marketing"
  • "Brand experience"
  • "destination emotion"
  • "word-of-mouth advertising"
  • "tourism industry "