تأثیر انتظارات گردشگر بر تمایلات رفتاری با میانجیگری کیفیت ادراک شده خدمات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت جهانگردی، دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان

2 گروه آموزشی مدیریت جهانگردی- دانشکده گردشگری- دانشگاه سمنان

10.22034/jtd.2018.149907.1515

چکیده

درک انتظار گردشگران از اهمیت بسیاری در مباحث تقاضا برخوردار است؛ زیرا گردشگران کیفیتخدمات را از طریق مقایسه خدمات ارائه شده با سطح انتظاراتشان ارزیابی میکنند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انتظارات گردشگر بر تمایلات رفتاری با میانجیگری کیفیت ادراک شده خدمات شرکت‌های طبیعت گردی بوده، به عنوان یکی از مهمترین کانال‌های توزیع سفر بوده است. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان یکی از این شرکت‌ها بوده است. بدین منظور 251 پرسشنامه توسط آنان تکمیل گردید. داده‌های به دست‌آمده از پرسشنامه‌ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون تحلیل عامل تأییدی و همبستگی اسپیرمن مورد سنجش قرار گرفت. یافته‌های حاصل از تجزیه ‌و ‌تحلیل اطلاعات نشان داد که سطح انتظارات گردشگران از شاخص کیفیت ادراک شده که شامل معیارهای عوامل ملموس، اطمینان و اعتماد، کارکنان و پاسخگویی می شود تأثیر مثبت و معناداری بر تمایلات رفتاری گردشگران دارد. علاوه بر اینکه انتظار گردشگران به طور مستقیم بر تمایلات رفتاری آنها تأثیرگذار است، انتظارات گردشگران با میانجی‌گری کیفیت ادراک شده نیز بر تمایلات رفتاری گردشگران تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of tourists expectations on behavioral intentions with meditation role of perceived service quality

نویسندگان [English]

  • Leila vossoughi 1
  • zohre kiani feizabadi 2
  • mona moarefi 1
1 tourism management, faculty of tourism, semnan uni
2 tourism management. faculty of tourism. semnan university
چکیده [English]

Pecrception of tourist expectations is important in demand context, because they assess service quality based on comparison services with their expectations. The aim of this research is to investigate Investigate the effect of tourist’s expectations on behavioral tendencies with meditation role of perceived service quality tourism. The research was descriptive and aimed to establish a correlation between the research variables. The study population consists of all Tourists of this companies. For this purpose, 251 questionnaires were completed by Tourists of the eco-tour Company Aftab-e Kalout. Data obtained from the questionnaires were measured using SPSS software, using Confirmation Analysis and Spearman's Correlation Test. The results of information analysis showed that the level of expectations of tourists from perceived quality index, which includes criteria of tangible factors, reliability and trust, staff and responsiveness, has a positive and significant effect on the behavioral tendencies of tourists. Finally, in addition to the expectations of tourists directly affect their behavioral tendencies, tourists' expectations through mediation of perceived quality also affect the behavior patterns of tourists

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Expectations
  • Perceived Quality
  • behavioral intentions
  • Service Quality