تحلیل ساختاری استراتژی های خلق ارزش برند مقصد گردشگری یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده گردشگری

2 هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس2

3 دانشجو دانشگاه علم و فرهنگ

10.22034/jtd.2019.155854.1565

چکیده

ارزش آفرینی برای مقصد اهرمی است که انتخاب را برای مقاصد رقم میزند. با توجه به اهمیت موضوع فوق، در پژوهش حاضربه بررسی مدل های موجود در خصوص برند سازی، مدیریت برند، توسعه برند و دوباره سازی برند در صنعت گردشگری پرداخته شد. در ابتدا با روش تحلیل محتوی حدود 50 مدل مورد بررسی قرار گرفت. پس از استخراج سازه ها ، با روش تئوری داده بنیاد مفاهیم و بعد مقوله بندی آنها صورت گرفت که در نهایت مدل پاردایمی شامل 5 محور اصلی: علل (شرایط علی)، بستر(شرایط اختصاصی) لازم، راهبرد های (کنش و واکنش) خلق ارزش برند مقاصد، مقوله های مداخله گر (شرایط عمومی)، پیامدهای حاصل از راهبرهای خلق ارزش برند مقاصد استخراج شد. در ادامه استراتژی های مستخرج از مدل در شهر یزد با روش معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان، اساتید و خبرگان در حوزه برند مقصد یزد است که به دلیل بزرگ بودن جامعه آماری و عدم دسترسی به همه با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس حدود 385 پرسشنامه توزیع گردیدکه ازروش آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی وروش روایی صوری برای بررسی روایی پرسشنامه استفاده گردیدو در ادامه با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل از آزمون بیانگر تایید تمامی فرضیه ها و شاخص های نیکویی برازش مدل حاکی از مناسب و سازگار بودن مدل با داده های به دست آمده بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural analysis of strategies of creating value for Yazd`s brand destination

نویسندگان [English]

  • manouchehr jahanian 1
  • mohammad aghaei 2
  • elham vahedi 3
1 Faculty of Science and Culture University
2 Faculty of Tarbiat Modares University.
3 student /science and culture university
چکیده [English]

Value creation for destinations works as a leverage that increase the entrance of tourists. Considering the importance of the above issue, the present study examined the existing models on branding, brand management, brand development and re-branding in the tourism industry. At first, content analysis of about 50 models was investigated. After extraction of structures, the grounded theory method was used to construct the concepts and their subsequent categorization. Finally, the paradigmatic model consists of five main axes: the causal and context conditions, strategies, intervening conditions, and the consequences were designed. In the following, strategies of the model in Yazd were investigated using structural equation method. The statistical population consisted of all students, professors and experts in the field of Yazd brand. Due to the large size of the statistical community and the lack of access to all by Non-random sampling method availablel, about 385 questionnaires were distributed. Cronbach's alpha method was used to assess the reliability of the questionnaire and the face validity method was used to assess the validity of the questionnaire. Then, by using the structural equation model, the model was examined and the results of the test confirmed the appropriateness of all the hypotheses and indicators of good fit of the model indicating the suitability and compatibility of the model with the obtained data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand value
  • strategy of creating value
  • brand of destination
  • Grounded theory