تحلیل تاثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده به‌واسطه تجربه مصرف کننده به منظور نیل به رضایت مشتری (مورد مطالعه: مشتریان هتل‌های شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو، دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، دبیر کمیسیونهاى تخصصى اتاق بازرگانی، صنایع، معادن

2 دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

4 دانشگاه بوعلی همدان

10.22034/jtd.2019.125045.1365

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر تاثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده به‌واسطه تجربه مصرف کننده به منظور نیل به رضایت مراجعه‌کنندگان هتل‌های شهر اهواز می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی و در زمره تحقیقات پیمایش و همبستگی قرار می گیرد. در این پژوهش تلاش‌های عرضه‌کننده و مصرف‌کننده به عنوان متغیرهای مستقل و رضایت مصرف‌کننده به عنوان متغیر وابسته و تجربه مصرف‌کننده بعنوان متغیر میانجی می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل مراجعه‌کنندگان هتل‌های شهر اهواز می‌باشد. حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد که تعداد 384 نفر به صورت خوشه‌ای دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد که پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی، و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا و روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای تعیین همبستگی و تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS22 و AMOS22 استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها منجر به تایید همه‌ی فرضیه‌های پژوهش گردید: تلاش عرضه‌کننده بر تجربه مصرف‌کننده تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ تلاش مصرف‌کننده بر تجربه مصرف‌کننده تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ تجربه مصرف‌کننده بر رضایت مصرف‌کننده تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بیان می‌کند که تجربه مصرف‌کننده ارتباط میان تلاش‌های عرضه‌کننده و مصرف‌کننده با رضایت مصرف‌کننده را تسهیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the impact of supplier's efforts and consumer efforts on the basis of consumer experience in order to achieve customer satisfaction (Case study: Hotel customers in Ahwaz)

نویسندگان [English]

  • Paria Ghasemi 1
  • Mohammad Najafian 2
  • Alireza Slambolchi 3
  • mostafa rezai rad 4
1 Student, Ph.D. in Business Administration - Marketing Management of Islamic Azad University, Hamedan, Secretary of Commissariums of Chamber of Commerce, Industries, Mining and Agriculture of Ahvaz
2 Ahwaz
3 Hamedan University
4 uneversiti of hamedan
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the effect of supplier's effort and consumer effort through consumer experience in order to reach the satisfaction of hotel visitors in Ahvaz. The purpose of the present research is to apply in applied research group. It is descriptive and descriptive in the field of survey scrutiny and correlation. In this research, the supplier and consumer efforts are considered as independent variables and consumer satisfaction as a dependent variable and consumer experience as an intermediary variable. The statistical population of this study is the visitors of hotels in Ahvaz city. The sample size of the study was obtained using Cochran's formula. 384 people were selected by cluster sampling.The data collection tool was a questionnaire. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's Alpha coefficient and combined reliability, and the validity of the questionnaire was confirmed using convergent validity and content validity using the knowledge of experts familiar with the subject. SPSS22 and AMOS22 software were used to determine the correlation and analysis of data. The results of data analysis have led to confirmation of all research hypotheses: the supplier's quest has a positive and significant effect on consumer experience; consumer efforts have a positive and significant effect on consumer experience; consumer experience has a positive and significant effect on consumer satisfaction. Also, the results indicate that consumer experience facilitates the relationship between consumer and supplier efforts with consumer satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier's effort
  • consumer effort
  • consumer experience
  • Consumer Satisfaction