تأثیر تجربه برند هتل بر ارزش ادراک شده گردشگران و قوت برند هتل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

10.22034/jtd.2018.153466.1545

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تجربه برند هتل بر ارزش ادراک شده میهمانان و قوت برند هتل صورت گرفته است. این پژوهش کاربردی، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه میهمانان ایرانی هتل‌های 4 ستاره شهر شیراز در تابستان سال 1397 هستند. روش‌های نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری خوشه‌ای و نمونه‌گیری در دسترس است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری مدل‌سازی معادلات ساختاری (5q≤n≤15q) استفاده شد که با توجه به 26 سوال پرسشنامه بر این اساس حجم نمونه حداقل 130 و حداکثر 390 نفر از میهمانان تعیین شد و در نهایت تعداد 310 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. برای تحلیل‌ داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تجربه برند هتل بر ارزش ادراک شده مالی، ارزش ادراک شده کارکردی و ارزش ادراک شده اجتماعی تأثیر دارد. اما، تجربه برند هتل بر ارزش ادراک شده فردی تأثیر ندارد. ارزش ادراک شده مالی، ارزش ادراک شده کارکردی و ارزش ادراک شده اجتماعی بر ارزش ادراک شده فردی تأثیر دارند. در نهایت ارزش ادراک شده فردی بر قوت برند هتل تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of hotel brand experience on tourists’ perceived value and hotel brand strength

نویسندگان [English]

  • Shahram Khalil Nezhad 1
  • Omid Soleymanzadeh 2
  • Marziye Koraghli 3
1 Faculty Member, Business Administration Department, Allameh Tabataba'i University
2 Ph.D. student in business management, faculty of management and accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 M.A in tourism management, faculty of Management and accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of hotel brand experience on tourists’ perceived value and brand strength. This research is descriptive and of survey type. The statistical population of this research consists of Iranian tourists of 4 star hotels in Shiraz in summer 2018. Available and clustering sampling methods have been used. The structural equations modeling sampling formula (5q≤n≤15q) has been used to determine sample size. According to 26 question of questionnaire and this formula, minimum sample size was 130 and maximum sample size was 390, and finally 310 questionnaires were collected. To analyze the data and test the research hypotheses, structural equations modeling using Smart PLS software has been used. The findings of this research show that hotel brand experience effect on financial perceived value, functional perceived value and social perceived value. But, hotel brand experience doesn’t effect on individual perceived value. Financial perceived value, functional perceived value and social perceived value effect on individual perceived value. Eventually, individual perceived value effect on brand strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Experience
  • perceived value
  • brand strength
  • Tourism