نگرش هتلداران مقصد گردشگری رامسر نسبت به اقدامات کاهشی-سازگاری در برابر تغییر اقلیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

2 مدرس مدیریت گردشگری، دانشکده میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، دانشگاه مازندران.

10.22034/jtd.2018.130930.1410

چکیده

ارتباط صنعت هتلداری با آب‌وهوا، مانند رابطه‌ی نوزاد و آغوش می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف سنجش نگرش مدیران صنعت هتلداری در مقصد گردشگری رامسر نسبت به اقدامات کاهشی/سازگاری انجام شده در برابر تغییرات آب‌وهوا و اولویت‌بندی این اقدامات صورت پذیرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی بوده است. جامعه‌ی آماری تحقیق تمامی مدیران عالی اماکن اقامتی بودند که حجم نمونه آنها 384 نفر محاسبه گردید و از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. دادها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شدند. روایی پرسشنامه به صورت صوری و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (879/0) تایید گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS24 انجام شد. نتایج مشخص ساخت که مدیران اماکن و تاسیسات اقامتی مقصد گردشگری رامسر تنها به اقدامات کاهشی نسبت تغییرات آب‌وهوا دیدگاه مثبتی دارند. در این راستا اولویت مدیران به ترتیب با اقدامات کاهشی و سپس اقدامات سازگاری بود. همچنین در اقدامات کاهشی اولویت اجرا با عامل "استفاده منطقی از انرژی و بهبود بهره‌وری انرژی در هتل‌ها" بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude of Ramsar Tourism Destination Hoteliers towards Mitigation-Adaptation Measures to Climate Change

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohammadi 1
  • Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari 2
1 Professor of Physical Geography, Faculty of Geography, University od Tehran.
2 Lecturer in Faculty of Cultural Heritage, Handicraft and Tourism, University of Mazandaran, Nowshahr, Iran
چکیده [English]

Interaction of hotel industry with the climate is like a relationship between the baby and the hug. The present research aims to Measure the attitude of hotel industry managers in Ramsar tourism destination regarding mitigation-adaptation Measures toward climate change and prioritizing these measures. This research is applied in terms of purpose and in terms of method is descriptive. The statistical population of the survey was the managers of Ramsar tourist destinations. The required sample size was 384 by the Cochran formula. To sampling was used convenience sampling method. Data were collected through a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by formal validity and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.887). Data analysis was performed by using SPSS24 software. The result showed that hospitality industry managers in ramsar tourist destination have only a positive attitude to mitigation measures against climate change. In this regard, managers' priority was, respectively, with mitigation measures and then adaptation measures. Also, in mitigation measures, priority was given to implementing "the rational use of energy and improving energy efficiency in hotels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospitality Industry
  • Climate change
  • Mitigation Measures
  • Adaptation Measures
  • Ramsar Tourism Destination