تاثیر تبعیض جنسیتی و عدالت سازمانی بر رفتار‌های انحرافی در محیط کار با میانجی‌گری دلبستگی سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان هتل‌های شهر خرم‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی دکتری منابع انسانی دانشگاه لرستان

10.22034/jtd.2018.117445.1321

چکیده

پژوهش فوق با هدف بررسی تاثیر درک تبعیض جنسیتی و عدالت سازمانی در بروز رفتارهای انحرافی محیط کار در بین کارکنان هتل‌های شهر خرم‌آباد انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان هتل‌های شهر خرم آباد( نفر425) بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه بندی شده 202 پرسشنامه در بین آن‌ها توزیع شد. الگوریتم تحلیل داده‌ها به روش حداقل مربعات جزئی که شامل بررسی مدل‌های اندازه‌گیری و برازش مدل ساختاری بود جهت سنجش روابط بین متغیرهای پژوهش مورد استفاده قرار گرفت که برازش مناسب هر دو بخش الگوریتم داده‌ها نشان‌دهنده مطلوبیت و قابل قبول بودن پرسشنامه‌ها و ساختار مکنون در سطح شاخص‌ها و سوالات مورد استفاده بود. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت درک تبعیض جنسیتی در بروز رفتار انحرافی و تاثیر منفی آن بر دلبستگی سازمانی بود. تاثیر مثبت عدالت سازمانی بر دلبستگی سازمان و تاثیر منفی دلبستگی سازمان بر رفتارهای انحرافی محل کار مورد تایید واقع شد که این امر علی‌رغم عدم تایید تاثیر مستقیم عدالت سازمانی بر رفتارهای انحرافی سبب تایید تاثیر غیرمستقیم و منفی عدالت سازمانی بر رفتارهای انحرافی در محیط کار شد و در نهایت تایید نقش میانجی دلبستگی سازمان در کاهش رفتارهای انحرافی در محل کار، نیاز به توجه هر چه بیشتر مدیران صنعت هتل‌داری به برنامه‌ریزی جهت کاهش تبعیض‌های جنسیتی و افزایش دلبستگی به سازمان در راستای مدیریت بهتر منابع انسانی را آشکار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Gender Discrimination and Organizational Justice on Deviant Behaviors in the Workplace with Mediator role of Organizational Attachment (Case Study: Khorramabad hotels staffs)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hakkak 1
  • Fatemeh Akbari Pasham 2
  • Zahra Solgi 2
1 Faculty member of Lorestan University
2 Ph.D. student of Lorestan University of Humanities
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of perceived gender discrimination and organizational justice on the occurrence of deviant behaviors in the workplace among the hotels staffs in Khorramabad. The research population consisted of all staff of hotels in Khorramabad city (n = 425). 202 questionnaires were distributed among them by stratified sampling method. The data analysis algorithm was used by partial least squares method, which included the evaluation of structural model and measurement models, to measure the relationships between the variables of the research. Appropriate fitness for both parts of the data algorithm indicates the desirability of questionnaires and structure at the level of indicators and questions used. The results of the research indicated that there was a positive effect of perception of gender discrimination on deviant behavior and its negative impact on organizational attachment. The positive impact of organizational justice on organizational attachment and the negative impact of organization's attachment on deviant behavior of the workplace was confirmed. Despite the lack of confirmation, the direct effect of organizational justice on deviant behavior has confirmed the indirect and negative effects of organizational justice on deviant behaviors in the workplace. the approval of the mediator role of the organization's attachment to reducing deviant behaviors at the workplace requires the need to pay more attention to the hospitality managers in planning to reduce gender discrimination and increase the attachment to the organization in order to better managing of human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender Discrimination
  • Organizational Justice
  • Organizational Attachment
  • Deviant Behaviors