توسعه صنعت گردشگری از طریق برندسازی صنایع دستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی ، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری

3 کارشناس ارشد بازاریابی ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران

4 عضو هیئت علمی/ دانشگاه لرستان

10.22034/jtd.2018.117569.1323

چکیده

این پژوهش با هدف توسعه گردشگری اصفهان از طریق برندسازی برای برای صنایع دستی اصفهان از طریق مدل PCDL انجام گرفته است. پژوهش از نوع پژوهشهای آمیخته (کیفی و کمی) می باشد که در مراحل مختلف تحقیق از روشهای کیفی و کمیِ دلفی فازی، کارت امتیازی متوازن و توصیفی پیمایشی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و پرسشنامه در بخش کمی است. جامعه آماری بخش کیفی خبرگان صنایع دستی و در بخش کمی مشتریان صنایع دستی بود. نمونه گیری بخش کیفی قضاوتی هدفمند و در بخش کمی به روش تصادفی انجام شد. نتایج مرحله اول شناسایی دو عامل کیفیت و قیمت به عنوان ویژگی های تعیین کننده خرید صنایع دستی و تعیین صنایع قلمزنی، فرش، ملیله دوزی و خاتم سازی، بعنوان صنایع دستی برجسته اصفهان در مقایسه با رقبای دیگر بود. در مرحله دوم نشان و لوگوی مناسب شناسایی گردید. در مراحل بعد مشخص شد معیارهای مشتری و فرآیندهای داخلی در سطح مطلوب و معیارهای رشد و مالی در سطح نامطلوب بوده و در نهایت راهبرهای ارتقا برند ارایه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of tourism industry through branding of handicrafts

نویسندگان [English]

  • Seyed najmeddin mousavi 1
  • amir ghafourian shagerdi 2
  • Ali sereshoumi 3
  • Reza Sepahvand 4
1 Associate Prof of business management., Faculty of Economic and management, lorestan University, Khorramabad , Iran
2 Assistant Professor , Faculty of Management and Accounting, International University of Imam Reza, Mashhad, Iran
3 M.A of marketing, lorestan University, Khorramabad , Iran
4 Member of Faculty of Management / University of Lorestan
چکیده [English]

This research was carried out with the aim of developing of Isfahan tourism by branding for Isfahan crafts through the PCDL model. The research is a mixture of qualitative and quantitative research. In different stages of the research, qualitative and quantitative Delphi fuzzy, balanced scorecard and descriptive survey methods were used. For data gathering semi-structured interview and questionnaire were used. Statistical Society was experts in quality phase and clients of Isfahan craft in quantity phase. Sampling method for qualitative phase was targeted judgment and Available random in quantitative phase. The results of the first phase of the research is to identify quality and price as two factors that influence selection and purchase crafts and also positioning engraving, carpets, filigree and inlay industries as outstanding crafts of Isfahan in compared to other competitors. In the second stage, appropriate logo and advertising media advertising were identified as the most suitable option. The results in third stage indicated that customer criteria and internal processes are at appropriate level but financial and growth criteria are at inappropriate performance level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Development
  • Branding
  • Isfahan handicrafts