تبیین الگوی طبیعت‌گردی و کاهش فقر در روستاهای منتخب شرق استان سمنان: مطالعه‌ای کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

10.22034/jtd.2019.117534.1349

چکیده

این مقاله بر فرایند طبیعت‌گردی و کاهش فقر در روستاهای منتخب شرق استان سمنان (قلعه بالا، ابر و رضاآباد) متمرکزشده است؛ بنابراین سعی شده است تا تجربه زیسته طبیعت‌گردی و کاهش فقر این روستاها از طریق نظریه زمینه‌ای (نسخه اشتراوس و کوربین) مطالعه شود. بدین منظور از بین ذی‌نفعان طبیعت‌گردی و کاهش فقر (فقرا، گردشگران، فقرای از فقر خارج‌شده، مدیران دولتی، مدیران محلی و ساکنان عادی روستاهای منتخب)، 30 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و عمیق، مشاهده‌های نیمه ساختاریافته و یادداشت‌های و تشکیل گروه‌های بحث جمع‌آوری گردیده است. برای تحلیل داده‌ها از کدگذاری سه مرحله‌ای (باز، محوری و انتخابی) در محیط نرم‌افزار MAXQDA10 استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که فقرا در واکنش به نگرانی مشترک طبیعت‌گردی ناپایدار از راهکار اساسی تلاش برای مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با طبیعت‌گردی استفاده نمودند. این راهکار یک فرایند چندبعدی شامل؛ تلاش برای مشارکت در مشاغل رسمی، تلاش برای مشارکت در فعالیت‌های غیررسمی، تلاش برای یادگیری و افزایش مهارت‌ها بود. حمایت‌ها و ظرفیت‌های طبیعت‌گردی منطقه تسهیل‌کننده و طبیعت‌گردی ناپایدار بازدارنده‌ای راهکارها بودند. درنهایت پیامدهای این فرایند کاهش نسبی فقر در سه مسیر مستقیم، غیرمستقیم و اثرات پویا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining of pattern nature and poverty reduction in Villages of selected East Semnan province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezvani 1
  • seyyd ali badri 2
1 university of tehran
2 university of tehran
چکیده [English]

This article focuses on the process of naturalization and poverty reduction in the selected villages of the eastern province of Semnan (Qaleh bala, abr, Reza Abad); therefore, it has been tried to study the natural habitat and poverty reduction of these villages through the theoretical theory (Strauss and Corbin version) . To this end, 30 people were selected using theoretical sampling method from natural disasters and poverty reduction (poor, tourists, poor from extinction poverty, government managers, local administrators and ordinary residents of selected villages). Data were collected through semi-structured and deep interviews, semi-structured observations, and notes and formation of discussion groups. Three-step (open, axial, and selective) encoding was used to analyze the data in the MAXQDA10 software environment. Findings of the research show that the poor, in response to the common concern of unsustainable nature, have used the fundamental strategy of trying to engage in nature-related activities. This strategy included a multidimensional process; the effort to participate in formal jobs, the effort to engage in informal activities, the effort to learn and enhance skills. The support and capacities of the naturalization of the facilitating area and the unsustainable nature of the plan were blocking the solutions. Finally, the consequences of this process were relative poverty reduction in three direct, indirect and dynamic impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unsustainable nature tourism
  • relative poverty reduction
  • participatory effort
  • the concept of poverty