مدیریت گردشگری ساحلی؛ تحلیل رویکرد یکپارچه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

2 دانشجوی دکترای مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

3 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

10.22034/jtd.2018.144703.1486

چکیده

سواحل به‌عنوان یکی از منابع غنی طبیعی، در سراسر دنیا از دیرباز، مورد توجه فعالان اقتصادی اعم از بخش گردشگری بوده است. در میان انواع بهره‌برداری‌ها از سواحل، گردشگری ساحلی، در ردیف قدیمی‌ترین شکل‌های گذران اوقات فراغت مردم محسوب و سالانه همراستا با توسعه امکانات و خدمات، به‌ تعداد گردشگران ساحلی افزوده می‌شود. این رشد قابل توجه گردشگری ساحلی از یک‌سو و حضور و فعالیت دیگر فعالیت‌های اقتصادی منتفع از اراضی و منابع ساحلی از سوی دیگر، ضرورت به‌کارگیری رویکردی همه‌جانبه را در مدیریت گردشگری ساحلی می‌طلبد؛ رویکردی که بتواند با تفکر سیستمی، علاوه بر ایجاد هماهنگی میان اجزای تشکیل‌دهنده گردشگری، نسبت به محیط بیرون و سایر بخش‌ها نیز مسئول باشد. رویکرد یکپارچه به مدیریت، رویکردی است که با تأکید بر مشایفی، مباحث پیرامون مفهوم «مدیریت یکپارچه گردشگری ساحلی» بررسی و مورد تحلیل قرار گرفته است. مطابق بررسی‌‌ها و نتایج، اتخاذ این شیوه مدیریت در عین مطلوبیت و محبوبیت، نیازمند عملیاتی-کردن معیارهایی چون ایجاد بستر قانونی و صراحت و شفافیت مقررات، حمایت مالی، وضوح کافی تعیین مسئولیت‌ها، تمرکززدایی و توزیع قدرت منصفانه، فرهنگ‌سازی، تقویت احساس مسئولیت اجتماعی و نگرش و منطق پایداری در میان سازمان‌های درگیر و در ارتباط با گردشگری است که در برخی شرایط و کشورها، کار آسانی نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coastal tourism management: analysis the integrated approach

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Ghaderi 1
  • Fatemeh Bagheri 2
  • Mohammadreza Farzin 1
  • gholamreza kazemian 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Tourism Management Department, Allameh Tabataba'i University, Tahran, Iran;
2 Ph. D Candidate in Tourism Management, Faculty of Management and Accounting, Tourism Management Department, Allameh Tabataba'i University, Tahran, Iran;
3 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tahran, Iran;
چکیده [English]

Coasts, as one of the natural rich sources, have received much attention from economic actors including tourism sector. Among the various uses of coasts, coastal tourism is known as an old mode of leisure and increase the number of coastal tourists annually. Because of the considerable growth of coastal tourism on one hand and acting the other users from coastal lands and sources on the other hand, the necessity of applying an appropriate and all-out approach for coastal tourism management is required which be able to responsible for outside (macro) environment in addition to creating collaboration among tourism elements. Integrated management approach tries to solve conflicts and make coherent the visions and various strategic policies in different levels of execution by focusing on all stakeholders' involvement in management process. Undoubtedly, acting and interfering of governmental, general, private and public- based organizations into coastal development process influences on how to coastal tourism is managed. This paper studied and analysed the concept of "integrated management of coastal tourism" with using an analytical descriptive approach. According to the surveys, adoption of this management approach, while desirable and popular, requires the operationalization of criteria such as the creation of a legal framework and the clarity and transparency of regulations, financial support, adequate clarity of responsibilities, decentralization and fairly distribution of power, culture building, strengthening social responsibility, sustainability attitude and logic among the involved organizations and in relation to tourism which will not be easy in some conditions and countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Management
  • Coastal Tourism
  • integrated management approach
  • coastal zones