نقش ویژگی های شخصیتی مرتبط با غذای گردشگران در رضایت و وفاداری آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی رشت - گیلان

10.22034/jtd.2019.117895.1327

چکیده

غذا بخش مهمی از خدمات ارایه شده به گردشگران را در بر می گیرد. با در نظر گرفتن انگیزه و تجربه های جدید به عنوان مبنای اصلی انگیزه گردشگران، تجربه های جدید اثرات زیادی بر تصمیمات گردشگران و رفتارهای آنها خواهد داشت و به خصوص بر انتخاب غذاها نیز اثرگذار است. از اینرو تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر صفات شخصیتی مرتبط با غذا گردشگران داخلی بر نتایج سفر انجام پذیرفت. جامعه ی آماری تحقیق شامل گردشگران داخلی و ایرانی بازدیدکننده از مقصد گردشگری رامسر بود. تعداد نمونه بر اساس فرمول محاسبه ی حجم نمونه برای جامعه ی آماری نامحدود، 384 نفر محاسبه گردید. برای انتخاب افراد نمونه از روش غیرتصادفی در دسترس استفاده شد. جمع آوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه صورت پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها هم با استفاده از SPSS23 و SmartPLS2 انجام شد. در یافته ها حاکی از آن است که صفات شخصیتی مرتبط با غذا تاثیر مثبت و معناداری با مصرف غذاهای جدید و رضایت مندی از غذا دارد ولی در حضور متغیر تعدیل گر نوجویی منجر به رضایت‌مندی از غذا، توصیه ی شفاهی و انگیزه ی بازدید مجدد نمی شود. سایر نتایج در قالب نتیجه گیری و پیشنهادات ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Personality Traites related to tourists food in their Satisfaction and Loyalty

نویسندگان [English]

  • sahar Larijani
  • Saeed baghersalimi
Assistant Professor of School of Management and Accounting, Islamic Azad University of Rasht - Guilan
چکیده [English]

Food is an important part of the services provided to tourists. Considering the motivation and new experiences as the main motivation for tourists, the new experiences will have a great impact on the tourists’ decisions and their behaviors, and also will have an impact on the choice of food. Therefore, the present study was conducted to investigate the effect of personal traits related to the food of domestic tourists on travel results. The statistical population of the study consisted of domestic and Iranian tourists visiting Ramsar tourist destination.Sample size was calculated 384 for the unrestricted statistical population based on the formula for calculating the sample size. Convenience sampling method was used to select participant. Data collection was done by distributing the questionnaire. Data analysis was performed through SPSS23 and SmartPLS2 software packages. In the present study, the role of food-related personality traits on the results of the Iranian tourists travel to Ramsar was studied through the method of structural equation modeling approach based on partial least squares, while in previous studies this area has not been addressed. The findings suggest that food-related personality traits have a positive and significant effect on the consumption of new food and Satisfaction, but in the presence of a moderator of novelty seeking, food satisfaction, word of mouth, and the incentive to revisit is not. Other results are presented in form of conclusion and recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Tourism
  • Food-Related Personality Traits
  • Novelty Seeking
  • Satisfaction
  • Loyalty