شناسایی عوامل تاثیرگذار بر گردشگران در مصرف غذاهای محلی : مورد مطالعه استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کسب وکار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد

10.22034/jtd.2019.120397.1351

چکیده

غذاهای محلی نقش مهمی در معرفی مقاصد گردشگری ایفا می‌کنند و باعث جذب گردشگر می‌شوند. امروزه گردشگری غذا به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین و محبوب‌ترین انواع گردشگری شناخته‌شده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل تاثیرگذار بر گردشگران در مصرف غذاهای محلی است. روش پژوهش حاضر آمیخته(کیفی-کمی) است.ابتدا با رویکرد کیفی و با استراتژی داده بنیاد، از طریق مصاحبه با 18 نفر از کارآفرینان درزمینه غذاهای محلی استان گیلان عوامل موثر شناسایی شد سپس با استفاده از روش کمی پرسشنامه ای طراحی گردید. از آنجا که جامعه آماری این پژوهش نامعین است از فرمول جامعه نامعین برای تعیین نمونه استفاده شد و حجم نمونه 365 نفر تعیین شد. پرسشنامه میان 400 نفر از گردشگران گیلانی توزیع، و درپایان 368 پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که فرهنگ پذیرایی خاص محلی و فاکتورهای انگیزشی به ترتیب بیشترین اثر را در مصرف غذاهای محلی توسط گردشگران در استان گیلان دارد.میان 400 نفر از گردشگران گیلانی توزیع، و درپایان 368 پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که فرهنگ پذیرایی خاص محلی و فاکتورهای انگیزشی به ترتیب بیشترین اثر را در مصرف غذاهای محلی توسط گردشگران در استان گیلان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of factors influencing tourists in local food consumption: Case study of Guilan province

نویسندگان [English]

  • tayebe nikraftar 1
  • Elahee KArimizade 2
  • Elaheh Hosseini 3
1 Entrepreneurship
2 university of tehran
چکیده [English]

Local dishes play an important role in introducing tourism destinations and attract tourists. Today, food tourism is known as one of the most attractive and popular types of tourism. The purpose of this study was to identify factors influencing tourists in the consumption of local foods. Since the statistical population of this study is indefinite, the uncertainty society formula was used for sample selection and the sample size was 365 people. A questionnaire was distributed among 400 tourists in Gilani, and at the end of 368 questionnaires were collected and analyzed. Structural equation and Lisrel software were used to analyze the data. The results indicate that local specialty catering and motivational factors have the most effect on the consumption of local food by tourists in Guilan province, respectively.Local dishes play an important role in introducing tourism destinations and attract tourists. Today, food tourism is known as one of the most attractive and popular types of tourism. The purpose of this study was to identify factors influencing tourists in the consumption of local foods. Since the statistical population of this study is indefinite, the uncertainty society formula was used for sample selection and the sample size was 365 people. A questionnaire was distributed among 400 tourists in Gilani, and at the end of 368 questionnaires were collected and analyzed. Structural equa

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local Foods
  • Health Factors
  • Tourism Tender
  • Motivational Factors
  • Guilan province