استخراج قوانین حاکم بر قصد استفادة کاربران ایرانی از اپلیکیشن‌های گردشگری موبایل با استفاده از عوامل فردی مبتنی بر تئوری مجموعة راف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران ، ایران

10.22034/jtd.2018.104061.1221

چکیده

محبوبیت فزایندة فن‌آوری‌های تلفن همراه در سال‌های اخیر معنای خدمات در صنعت گردشگری را به کلی تغییر داده و اپلیکیشن‌های گردشگری موبایل یک کانال مستقیم ارتباطی با مشتریان را قبل، در طول سفر و بعد از سفر برای شرکت‌های فعال در صنعت گردشگری فراهم می‌کنند. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی قوانین حاکم بر قصد استفاده کاربران ایرانی از اپلیکیشن‌های گردشگری موبایل با درنظرگرفتن عوامل فردی آنها است. پس از بررسی ادبیات پژوهش و با استفاده از مدل پذیرش فناوری و با الهام از مدل بحرینی زاده و همکاران(1394) مدل مفهومی پژوهش طراحی شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامة محقق‌ساخت استفاده شده و برای استخراج قوانین حاکم بر قصد استفاده کاربران از رویکرد تئوری مجموعه راف به عنوان یکی از روش‌های دسته‌بندی، استفاده شده است. براساس یافته‌های پژوهش شش قانون اصلی که از نظر فاکتورهای اطمینان‌بخشی LHS و RHS تفاوت قابل توجهی با سایر قوانین داشتند، انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extracting the rules governing the behavioral intentions of Iranian users of Mobile Tourism Applications using individual factors based on the Rough Set theory

نویسندگان [English]

  • nasrin mahavarpour 1
  • Fatemeh Sajadian 1
  • Manijeh Haghighinasab 2
1 PhD student of Marketing Management, Management Faculty, AlZahra University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Marketing Management, Management Faculty, AlZahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Recently, purchases through mobile phone applications have been very much considered. These apps have a high potential for consumers and they are important to the success of the organization, but the study of the tourism industry in this area is still limited. Therefore, this research intends to make an effective contribution to the effective use of mobile tourism applications with respect to the individual characteristics of the audience. According to the above, determining the factors affecting users' behavioral intentions and intentions regarding the use of mobile tourism apps and the logical link between these factors are among the main questions that the research seeks to answer, and in Intends to deal with this theoretical approach to the Rough Set Theory as one of the methods of classification. The results of the study showed that the main effective factors as the core are perceived benefits, perceived ease, individual innovation, social impact, based on the theory of the Rough Set Theory, the rules governing behavioral intentions and the intention of using Iranian users to be identified. In this regard, some suggestions have been proposed for this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Tourism Application
  • Technology Adoption Model
  • Rough Set Theory
  • Individual factors