واکاوی موانع توسعه گردشگری پزشکی در ایران با تاکید بر الزامات سیاستگذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 گروه آموزشی مدیریت جهانگردی- دانشکده گردشگری- دانشگاه سمنان

10.22034/jtd.2018.142305.1473

چکیده

گردشگری پزشکی بعنوان یکی از شاخه های گردشگری سلامت، پدیده ای رو به رشد در قرن21 است که یکی از سریع ترین رشدهای بازار گردشگری را داراست. علی رغم قابلیت های ایران در گردشگری پزشکی، آمارها نشان می دهد سهم ایران از درآمدهای این صنعت ناچیز است. با توجه به فرصت های رو به رشد و رقابت فزاینده بین المللی در گردشگری پزشکی از یک سو و عدم بهره برداری مناسب از قابلیتهای کشور از سوی دیگر، این پژوهش سعی دارد با روش پژوهش کیفی و راهبرد تحلیل مضمون، به بررسی موانع توسعه گردشگری پزشکی در ایران و ارائه رهنمودهای کاربردی بپردازد. به این منظور با 16 تن از خبرگان این حوزه مصاحبه و پس از کدگذاری داده های مصاحبه، موانع توسعه گردشگری پزشکی در ایران استخراج شدند. سه مانع اصلی توسعه گردشگری پزشکی و ابعاد فرعی هر یک از آنها عبارتند از :1- موانع نظام اداری و خط مشی گذاری شامل ضعفهای نظام اداری، مسائل ناشی از تداخل حوزه سیاستی گردشگری و سلامت، ضعف همکاری بخش خصوصی و دولتی، ضعف نظام آماری و اطلاعات، ضعف نظارت و پایش.2- موانع زنجیره ارائه خدمات گردشگری پزشکی شامل ضعف فرایند ارائه خدمت، فعالیت غیررسمی و زیرزمینی، ضعف رقابت پذیری، موانع سرمایه گذاری. 3-موانع مربوط به بازارهای هدف گردشگری پزشکی شامل تعامل نامناسب با بیمار خارجی، ضعف در بازاریابی و تبلیغات، و موقعیت ضعیف رقابتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the barriers of medical tourism development in Iran with an emphasis on policymaking requirements

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah gholipour soute 1
  • mojtaba amiry 2
  • hamid zargham boroujeny 3
  • zohre kiani feizabadi 4
1 Professor in Public management, faculty of management, university of Tehran. Tehran. Iran
2 Associate Professor in Public management, faculty of management, university of Tehran. Tehran. Iran
3 Associate Professor in tourism management, faculty of management, university Allame Tabatabaee. Tehran. Iran
4 tourism management. faculty of tourism. semnan university
چکیده [English]

Medical tourism as one of the health tourism branches , is a growing phenomenon in 21th century that has one of fastest growing markets in tourism. Despite Iran's medical tourism capabilities, statistics show a very small market share for the country. Due to good opportunities and increasing international competition in medical tourism on one hand, and not using our capabilities in this industry on the other, this qualitative study aims to explore medical tourism development barriers in Iran and provide practical guidance, using a thematic analysis approach. 16 semi-structured interviews and data coding was undertaken. Results revealed that the 3 main barriers and their dimensions are as follows: 1- issues in "policy making and administrative structures" including administrative system, overlap between tourism and health policy areas, poor cooperation between public and private sector, poor information and statistics, poor monitoring and evaluation. 2- barriers of medical tourism supply chain including poor service provision process, unlawful service provision, poor competitiveness, investment barriers. 3- barriers related to target markets including poor communication with foreign patients, poor marketing and advertisement, poor competitive position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "medical tourism"
  • "Tourism Development"
  • "medical tourism development barriers"
  • "thematic analysis"