بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد اقتصاد

10.22034/jtd.2019.118442.1334

چکیده

چکیده
گردشگری به عنوان بزرگ‌ترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است. توسعه این صنعت برای کشور‌های در حال توسعه که با معضلات زیادی هم‌چون بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه‌‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش گردشگری ایران است، برای همین منظور ابتدا با استفاده از داده‌های نرخ ارز رسمی، نوسانات نرخ ارز را از طریق مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH به دست آورده ایم، و سپس با به کار بردن داده‌های سری زمانی طی سال‌های 1394-1360 با استفاده از روش الگوی خود بازگشت وقفه-ی توزیعی ARDL به تخیمن روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیرهای پژوهش پرداخته‌ایم. نتایج حاصل از تخمین مطالعه انجام شده نشان می‌دهد که بین نوسانات نرخ ارز و گردشگران ورودی به ایران رابطه‌ی معنی‌دار و منفی وجود دارد و هم‌چنین بین نوسانات نرخ ارز و تولیدناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.
واژگان کلیدی: نوسانات نرخ ارز، گردشگری، ARDL، تولیدناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Check effect the volatility exchange rate on the tourism sector Iran

نویسندگان [English]

  • alireza tamizi 1
  • Sanaz Shahbazi 2
1 Department of Economics, Payame Noor University
چکیده [English]

Abstract
Tourism is recognized as the world's largest service industry in terms of revenue generation. The development of this industry is particularly important for developing countries, which are faced with many problems, including high unemployment, limited currency reserves and a single-product economy.
The main purpose of the present research is to investigate the effect of exchange rate fluctuations on the tourism sector of Iran. For this purpose, first, using the official exchange rate data, we obtained exchange rate fluctuations through ARCH / GARCH model variance models, and then with work The using of ARDL distortion self-oscillation pattern model has been used to estimate long-term and short-run relationships between research variables during the years 1360-1394. The results of the estimation of the study show that there is a significant and negative correlation between exchange rate fluctuations and incoming tourists to Iran, and there is a positive and significant relationship between exchange rate fluctuations and gross domestic product and consumer price index.
Keywords: volatility Rate Fluctuations, Tourism, ARDL, Gross Domestic Product, Consumer Price Index

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: volatility Rate Fluctuations
  • Tourism
  • Gross Domestic Product
  • Consumer Price Index