بررسی تاثیر عوامل غیردرمانی بر توسعه گردشگری سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مدیریت بازرگانی، اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم اباد

10.22034/jtd.2018.91961.1126

چکیده

گردشگری سلامت یکی از شاخه‌های جدید توریسم بین‌المللی می‌باشد که در سال‌های اخیر رشدی بیش از رشد سایر بخش‌های توریسم تجربه نموده است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را گردشگران خارجی سفر کرده به بیمارستان‌های تهران که به تعداد400 نفر بوده اند، تشکیل می‌دهد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران در سطح اطمینان 95% استفاده شد و نمونه ای به حجم 196 نفر تعیین شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد که برای متغیر گردشگری سلامت از پرسشنامه استاندارد و همچنین برای عوامل غیردرمانی از پرسشنامه خود ساخته استفاده شد، که به صورت تصادفی مرحله ای در بین پاسخ دهندگان توزیع گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا تایید گردید و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ برابر با 786/0 بود که نشان از پایایی بالایی می باشد. همچنین در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها از رویکرد معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95% تمام پنج فرضیه‌ای اصلی پژوهش که عبارت‌اند از عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی، عوامل زیرساختی، عوامل حاکمیتی و شرایط عمومی، بر گردشگری سلامت تاثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of non-medical Factors on Health Tourism Development

نویسندگان [English]

  • mehrdad naserpour
  • seyed najmoldin muosavi
  • Reza Sepahvand
business managment, economik, loretan university, korram abad
چکیده [English]

Health tourism as one of the recent branches of international tourism has been development more than any tourism sectors in recent years. This study has a practical purpose and data are collected by a survey research. The participants of the study were 400 foreign tourism travelling to Tehran hospitals. To determine the sample a Cochran Formula at %95Sig. was used and a sample of196 persons was determined. To collect data, a standard questionnaire was applied for studying health tourism and a questionnaire development by researchers was used for non-medical Factors section. Both questionnaire were distributed through Stratified random approved through content validity. Its reliability measured by Cornboch Alpha was ./786 that it indicates high reliability. Also. To test hypotheses, the Structural Equation Modeling was utilized, the results showed that in %95 Sig. all of the Five main hypotheses including economic Factors, cultural Factors, infrastructural Factors, governmental Factors, and general conditions have a statistically significant effect on health tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health tourism
  • economic factors
  • Cultural factors
  • infrastructural Factors
  • governmental Factors general conditions