تحلیلی بر وضعیت بازارگرایی در صنعت هتل‌داری ایران مورد مطالعه: هتل‌های چهار و پنج‌ستارة شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

2 استاد بازنشسته مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیلی بر وضعیت بازارگرایی در هتل‌های چهار و پنج‌ستارة شهر تهران است. در این تحقیق، ابتدا ازطریق مطالعة ادبیات تحقیق و نظرسنجی خبرگی، مدل مفهومی و اولیة تحقیق در قالب پنج بُعد مشتری‌گرایی، رقیب‌گرایی، هماهنگی و انسجام بین واحدها، فنّاوری و سیستم‌های اطلاعاتی و تمرکز بلندمدت تدوین شد. نتایج تحقیق نشان داد که بازارگرایی در سه بُعد رقیب‌گرایی، هماهنگی و انسجام بین واحدها و فنّاوری و سیستم‌های اطلاعاتی برقرار نیست و تنها در ابعاد مشتری‌گرایی و تمرکز بلندمدت بازارگرایی برقرار است. همچنین، رد فرضیة اصلی دوم پژوهش نشان داد که دو بُعد مشتری‌گرایی و تمرکز بلندمدت با یکدیگر اختلاف معناداری ندارند. بنابراین، باتوجه‌به پیچیدگی بازار کسب‌وکار در صنعت گردشگری، خصوصاً در بخش هتل‌داری، هتل‌های چهار و پنج‌ستارة تهران بزرگ نیازمند توجه زیادی به ابعاد کمتردیده‌شدة بازارگرایی، یعنی رقیب‌گرایی، هماهنگی و انسجام بین واحدها و نیز فنّاوری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Market Orientation on Tehran`s 4 and 5 Star Hotels

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad mousavi 1
  • Shamsosadat Zahedi 2
1 Ph.D Student, Tourism Management, University of Science & Culture
2 Professor, Faculty of Acoounting and Management, Allameh Tabatabaee University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Orientation
  • market orientation dimensions
  • Hotel Industry