بررسی اثرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی شهروندان مطالعة موردی: شهر یاسوج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تبریز

2 دانشیار گروه پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تبریز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری علوم تحقیقات یاسوج

4 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری علوم تحقیقات یاسوج

چکیده

توسعة گردشگری اثرات گوناگونی به‌همراه دارد؛ به‌طورکلی می‌توان آن‌ها را به اثرات و پیامدهای اقتصادی، محیطی و اجتماعی ـ فرهنگی تقسیم کرد که البته بسته‌ به بافت و شرایط جامعه می‌تواند مثبت یا منفی باشد. در همین زمینه، ازجمله اثرهایی که توسعة گردشگری شهری به‌دنبال دارد، اثری است که بر کیفیت زندگی شهروندان می‌گذارد. در این پژوهش، سعی بر این شده است که ضمن برآورد سطح زندگی در شهر یاسوج، با تأکید بر فعالیت‌های گردشگری، رابطة میان گردشگری و کیفیت زندگی نیز بررسی شود. پژوهش حاضر، از نوع پژوهش های توصیفی ـ تحلیلی و به‌لحاظ هدف کاربردی است. جامعة آماری شامل تمامی شهروندان بالای 15 سال شهر یاسوج است. نمونة آماری، با استفاده از فرمول منطقی کوکران، 383 نفر از شهروندان شهر هستند. برای انتخاب نمونه‌های آماری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و SPSS استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی نیز حاکی از این است که، ازنظر شهروندان یاسوج، مهم‌ترین عواملی که بر کیفیت زندگی آنان می‌تواند مؤثر واقع شود به‌ترتیب اهمیت عبارتند از: عامل اقتصادی، فیزیکی/کالبدی، زیست‌محیطی، سلامت و بهزیستی فردی، آموزش و فرهنگ، تفریح و اوقات فراغت. همچنین،به‌منظور سنجش روابط آماری گردشگری وسطح کیفیت زندگی، از آزمون همگونیکای‌دو استفاده شده است. نتایج آزمون همگونی کایدو، مبتنی بر جدول توافقی، نشان‌دهندة وجود تفاوت معنادار آماری بینگردشگری و سطح کیفیت زندگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effecting Factors On Overall Satisfaction: The Mediating Role Of Brand Equity

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Ghanbari 1
  • Elham Derakhshan 2
  • Seyed Mousa Salehi 3
  • Allahdad Ahmadi 4
1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری دانشگاه تبریز
2 دانشیار گروه پژوهشهای جغرافیایی دانشگاه تبریز
3 دانشجو

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Overall Satisfaction
  • Destination Value
  • destination image
  • Destination Awareness
  • Destination Quality